Magyar Gyógypedagógusok Egyesülete


1071 Budapest, Damjanich u. 41-43.
(postacím: 1476 Budapest, Pf. 78.)A Gyógypedagógiai Szemle tartalomjegyzéke - 2013.

 

2013/1

Szám: 1

 

EREDETI KÖZLEMÉNYEK

Lukács Ágnes – Győri Miklós – Rózsa Sándor: TROG-H: új sztenderdizált módszer a nyelvtani megértés fejlődésének vizsgálatára

Kereki Judit: A koragyermekkori intervenciós rendszer működésének legfontosabb problématerületei és fejlesztési lehetőségei

Eigner Bernadett: A szülői stressz szerepe a korai anya-gyerek kapcsolatban

Fábián Zsuzsanna – Tóthné Aszalai Anett: Narratívumok elemzése – beszédfogyatékosság szülői nézőpontból

 

A GYAKORLAT MŰHELYÉBŐL

Katona Vanda: A szakma hozzájárulása a társadalmi integrációhoz egy TÁMOP projekt keretében

 

KÖNYVISMERTETÉS, ÚJDONSÁGOK

Csányi Yvonne: Heldstab, Heidi: Miért nem beszél a gyermekem?

 

IN MEMORIAM

Regényi Enikő – Schiffer Csilla: In memoriam Gordosné dr. Szabó Anna

 

: A Gyógypedagógiai Szemle munkatársai 2012-ben

 

===================================================================

 

2013/2

Szám: 2

 

EREDETI KÖZLEMÉNYEK

Csákvári Judit: Adaptív viselkedés mérése mérsékelt intellektuális képességzavarral élő felnőttek magyar mintáján

Loványi Eszter – Piczkó Katalin: Társadalmi szemléletformálás és integráció támogatása segítőkutyák bevonásával, avagy a négylábú segítőtársak

Mile Anikó: A rendszermonitor és az elszámoltathatóság kérdései a sajátos nevelési igényű tanulók oktatásában

Csonkáné Polgárdi Veronika – Dékány Judit: A Diszkalkulia Pedagógiai Vizsgálata (DPV)

Hacki Tamás: A hangképzési zavarok kezelésének jelentősége az egészségügyben – A klinikai logopédia feladata

 

A GYAKORLAT MŰHELYÉBŐL

Pintér Henriett: Az írásbeli kommunikáció fejlesztése a konduktív nevelésben

 

KÖNYVISMERTETÉS, ÚJDONSÁGOK

Farkasné Gönczi Rita: Horváthné Somogyi Ildikó – Danó Réka – Tóth Szilvia: Támogatott döntéshozatal – Az ÉFOÉSZ modellkísérleti programjának tapasztalatai

 

FIGYELŐ

Novák Géza Máté – Virányi Anita: A digitális tananyagfejlesztés kihívásai

Farkasné Gönczi Rita: Újszerű képzési módszerrel készült a mentorhálózat az intézményi férőhelyek kiváltásának sikeres lefolytatására

Urbán Péterné: Gyakornokként a lipcsei Autizmus Ambulancián

 

===================================================================

 

2013/3

Szám: 3

 

EREDETI KÖZLEMÉNYEK

Csányi Yvonne: Integráció/inklúzió és a szakvéleményezés összefüggései

Berényi Marianne – Katona Ferenc: Fejlesztések és terápiák. Fogalomzavar, vagy vetélkedés a mindennapokért?

Horváth Zsuzsanna – Szilajné Bárdos Mária: Mozgás alapú terápia hatása a csoportra és az egyénre halmozottan fogyatékos fiatalok körében

Pongrácz Kornélia: Többségi általános iskolások sajátos nevelési igényű gyermekekkel szembeni attitűdjének vizsgálata

Farkasné Gönczi Rita: Könnyen érthető kommunikáció nyelvi szintjei

 

A GYAKORLAT MŰHELYÉBŐL

Tiszai Luca: "Legyen a zene tényleg mindenkié". Nádizumzum – egy halmozottan sérültekből álló zenekar születése

Horváthné Somogyi Ildikó – Balogh Fruzsina: KULCSprogram – gyakorlati megvalósulás és szemléletformáló kommunikációs kampány

 

KÖNYVISMERTETÉS, ÚJDONSÁGOK

Csányi Yvonne: Kathrin Hoberg: Schulratgeber ADHS

 

FIGYELŐ

Perlusz Andrea: Kedves Öregdiákunk, Kedves Bárczis Alumni!

 

IN MEMORIAM

Szőllősiné Sipos Virág: Dr. Sári Jánosné

 

: Kitüntetések, elismerések

 

===================================================================

 

2013/Különszám

Szám: Különszám

 

EMLÉKKÖTET GORDOSNÉ DR. SZABÓ ANNA TISZTELETÉRE

Csocsán Emmy: Előszó

Lányiné Engelmayer Ágnes: Tudománytörténeti reflexiók a gyógypedagógia, a pszichológia és a gyógypedagógiai pszichológia kapcsolatához

Pukánszky Béla: Párhuzamok és ellenpontok. Gondolatok A magyar gyógypedagógus-képzés története című kötet olvasása közben

Mesterházi Zsuzsa: Gyógypedagógusok doktori képzése

Gereben Ferencné: Klinikai gyógypedagógia: a tágan értelmezett gyógypedagógia-tudomány és -gyakorlat ismeretrendszere történeti aspektusból

Benczúr Miklósné: A szomatopedagógia történeti előzményeinek irodalmi áttekintése

Márkus Eszter – Papp Gabriella: Többszintű gyógypedagógus-képzés az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karon: szerkezeti és tartalmi változások a Bologna-folyamat hatására

Torda Ágnes: Gondolatok a gyógypedagógiai tevékenység alakulásáról az ezredforduló idején

Csányi Yvonne – Perlusz Andrea: Technikai, módszertani, szemléleti és populációs változások a hallássérültek pedagógiájában (1957–2012)

Fehérné Kovács Zsuzsanna: A logopédiai tevékenység tartalmi dominanciáinak változása a hang-, beszéd- és nyelvi zavarok gyógypedagógiája területén

Dérczyné Somogyi Veronika – Katona Krisztina – Somorjai Ágnes: A súlyos fokban látássérültek gyógypedagógiájának öröksége és új útjai

Rózsáné Czigány Enikő – Vargáné Molnár Márta: A pszichopedagógia fejlődése a gyógypedagógiai tevékenységek rendszerében

Stefanik Krisztina – Őszi Tamásné: Egy régi-új ismerős: az autizmusspektrum korszerű pedagógiája

Mezeiné Isépy Mária: Gordosné dr. Szabó Anna, a Magyar Gyógypedagógusok Egyesületének alapító tagja, a Gyógypedagógiai Szemle főszerkesztője

Schumayer Izolda: "A Bárczi Könyvtára". Az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar könyvtári gyűjteményének alakulása a kezdetektől napjainkig

Pákozdiné Kenderessy Katalin: Gyógypedagógia-történeti Gyűjtemény

Gellért Etelka: Tudósok és emberek. Dr. Tóth Zoltán és Gordosné dr. Szabó Anna, a gyógypedagógia meghatározó személyiségei

Zászkaliczky Péter: Búcsúbeszéd

Csocsán Emmy: Búcsúbeszéd

 

: Bibliográfia – Gordosné dr. Szabó Anna

 

===================================================================

 

2013/4

Szám: 4

 

EREDETI KÖZLEMÉNYEK

Bokor Tamás – Bokor Bacsák Györgyi: Részvéttől a részvételig. A participatív kommunikációs koncepció érvényesítésének lehetőségei a logopédiai tevékenységben

Tar Éva: A fonológiai profil feltárásának szerepe Down-szindrómás gyermekek logopédiai ellátásában

Radványi Katalin – Regényi Enikő Mária – Csorba János: „Emberhez méltó jobb lakó- és életkörülmények nekik is”. Értelmileg akadályozott emberek életminősége és a kitagolás kérdése

Font Orsolya – Kóbor Andrea – Takács Ádám: A nem verbális fluencia fejlődési mintázata 3. és 5. osztály között

 

A GYAKORLAT MŰHELYÉBŐL

Fischer Lászlóné – Mezőfi-Horváth Antónia – Pamula Miklós: Audiovizuális stimuláció összehasonlító hatékonyságvizsgálata a a Kiskőrösi EGYMI-ben

 

KÖNYVISMERTETÉS, ÚJDONSÁGOK

Ollé János – Papp-Danka Adrienn – Lévai Dóra – Tóth-Mózer Szilvia – Virányi Anita: Oktatásinformatikai módszerek – Tanítás és tanulás az információs társadalomban (Pongrácz Kornélia)

Matthew Dicks: Egy képzeletbeli barát naplója (Őszi Tamásné)

 

A MAGYE ÉLETÉBŐL

Beszámoló a MAGYE 2013. évi, Tatabányán megrendezett konferenciájáról

 

===================================================================