Magyar Gyógypedagógusok Egyesülete


1071 Budapest, Damjanich u. 41-43.
(postacím: 1476 Budapest, Pf. 78.)Pszichopedagógia szakosztály oldala

 

 

A szakosztály céljai

A MAGYE Pszichopedagógiai Szakosztálya a pszichopedagógiai szakma szakmai kérdéseinek megvitatása, tájékoztatás és érdekképviselet céljából végez sokrétű tevékenységet. Nonprofit társadalmi szervezet tagjaként alapvető célja a gyermekek védelme érdekében pszichopedagógiai kérdésekben a szakszerűség és a tudományosság képviselete, a szakmai színvonal megőrzése. Cél a pszichopedagógiai oktatásban, kutatásban és gyakorlatban működők szakmai összefogása és érdekvédelme, szakmai munkájuk támogatása, a pszichopedagógusok szakmai képzésének, továbbképzésének elősegítése. A szakosztály célja hazai és nemzetközi kapcsolatrendszer kialakítása és folyamatos gondozása.

Cél a pszichopedagógia célcsoportjainak szakmai és érdekképviselete, érdekvédelme, a pszichopedagógia oktatásával, tudományával és gyakorlatával, valamint az általuk gondozott népességcsoportokkal kapcsolatos szakmai és politikai döntéshozatalok befolyásolása, állásfoglalások készítése, törvényi változtatások előkészítésére javaslatok meghozatala, a szakma nyilvánosság előtti megjelenésének formálása, a szakmai identitástudat erősítése, a pszichopedagógiai szemlélet, módszer- és eszköztár népszerűsítése mind a szakmai, mind a laikus közvéleményben egyaránt.

A MAGYE Pszichopedagógiai Szakosztálya - a pszichopedagógia elméleti és gyakorlati művelőinek önkéntes egyesülése annak érdekében, hogy a pszichopedagógia hazai fejlődését előre vigye, támogassa és segítse. A célok elérése érdekében a Szakosztály előmozdítja a pszichopedagógia körébe tartozó elméleti és tapasztalati ismeretek gyűjtését, szakmai anyagok alkotását és megjelentetését.

Főbb feladatai:

Közreműködik a pszichopedagógia módszereinek, minőségének és hatékonyságának elméleti fejlesztésében és gyakorlati megvalósításában, továbbképzéseket, rendezvényeket szervez.

• A pszichopedagógiára vonatkozó ügyekben, a kliensek, valamint a tagság érdekeit érintő időszerű kérdésekben véleményt nyilvánít, javaslatot tesz.

Állást foglal a pszichopedagógia oktatását és gyakorlati alkalmazását érintő szakmapolitikai és szakmai-etikai kérdésekben.

• Szülők, szakemberek részére előadásokat, szakmai tudományos konferenciákat, tanácskozásokat, kiállításokat, tanfolyamokat szervez, időszerű kérdések megvitatására, pszichopedagógiai szaktanácsadást, tájékoztatást és ismeretterjesztést folytat, amelyen tagsági viszonyra való tekintet nélkül minden érdeklődő részt vehet.

Kutatást végez a pszichopedagógia hazai színterein, részt vesz kutatásokban. Elősegíti a különböző terepeken folyó tudományos kutatási és szakmai módszertani tevékenységet.

Elősegíti a pszichopedagógus szakemberek tudásának elmélyítését.

• A társadalom szélesebb köreiben is megismerteti szakmai tevékenységét.

Kapcsolatot épít a külföldi (pl: Council for Children with Behavioral Disorders… ) szakmai szövetségekkel, gyakorló pszichopedagógusokkal és társszakmákkal, valamint a szakmát oktató intézményekkel.

Együttműködik társszakmákkal a gyermekek védelmében, nevelésében, terápiájában aktív szakmai szervezetekkel. Kapcsolatot épít a hazai társszakmákkal és szervezeteivel, gyermekvédelmi, szociális, nevelő-oktató, kulturális és szabadidő intézményeivel a családok, a kisgyermekek és az akadályozott gyermekek érdekében működő érdekvédelmi egyesületekkel, civil szervezeteivel, rehabilitációs intézményekkel, különös tekintettel az érzelmi-és viselkedészavarokkal, teljesítményzavarokkal küzdő gyermekekre és családjaikra.

Formálja a közvéleményt a különböző akadályozottsággal élő gyermekek és a velük sorsközösséget vállalók társadalmi elfogadása és segítése érdekében, különös tekintettel az érzelmi és viselkedészavarokkal, teljesítményzavarokkal küzdő gyermekekre.

Képviseli a pszichopedagógia célcsoportjai körébe tartozó gyermekek, fiatalok, családok – különös tekintettel az érzelmi- és viselkedészavarokkal, teljesítményzavarokkal küzdő gyermekekre, illetve kiemelt figyelmet igénylő gyermekekre, tanulókra, valamint speciális szükségletű gyermekekre - érdekeit szakmai módszerek, eszközök kifejlesztésével, szakanyagok készítésével, szakmai programok kidolgozásával és fejlesztésével, nevelésük, gondozásuk, terápiás ellátásuk fejlesztésével.

• Kiemelten figyel a családok, gyermekek lelki egészségvédelmére, a problémák megelőzésére, szakszerű és korszerű kezelésére. Kiemelt területei a korai érzelmi-szociális fejlődés, társas kapcsolatok, beilleszkedés, az integráció, a pszichés és szociális hátrányok, nehézségek, az agresszió, a családon és iskolán belüli erőszak, a kirekesztés, a szorongás, a depresszió, a pszichoszociális fogyatékosságok, viselkedészavarok, devianciák.

• Képviseli a pszichopedagógia és intézményeinek, szakembereinek, célcsoportjainak érdekeit kormány- és minisztériumi kapcsolatok kiépítésével, szakmai érdekképviseleti munkával.

Célcsoportok:

Gyermekek 0-18 éves korig

- egészséges, átlagosan fejlődő
- eltérően fejlődő, sérült, akadályozott - szocio-kulturálisan hátrányos helyzetű, speciális szükségletű, bántalmazott
- pszichés problémákkal küzdő gyermekek célcsoportja, kiemelten az érzelmi- és viselkedészavarokkal, valamint a teljesítményzavarokkal küzdő gyermekek
- sajátos nevelési igényű (egyéb pszichés fejlődési zavar), beilleszkedési, tanulási, magatartási zavarokkal küzdő gyermekek

Gyermekeket nevelő családok

- beilleszkedési, érzelmi, viselkedési és teljesítményproblémákkal jelentkező családok komplex ellátása
- átlagos családok, egyszülős családok, nagycsaládok

Szakemberek

- A 0-18 éves korosztállyal foglalkozó egészségügyi, szociális, gyermekvédelmi, oktatási szakemberek
- pszichopedagógusok

Felnőtt társadalom

- közvélemény formálása
- szülők felvilágosítása, népszerű ismeretterjesztés

 

 

A szakosztály elnöksége

elnök - dr. Eigner BernadettEigner.jpg

vezető tag - Egri TímeaEgri.jpg

vezető tag - Reményi TamásRemenyi.jpg

 

 

A szakosztály tagsága

Ezen az oldalon látható a taglista.

 

 

Hírek, programok, előadások

(felhívások, értesítések, stb.)

Országos Szakmai Konferencia előadásai: 2013.
Országos Szakmai Konferencia előadásai: 2014.
Országos Szakmai Konferencia előadásai: 2015.
Országos Szakmai Konferencia előadásai: 2016.
Országos Szakmai Konferencia előadásai: 2017.
Országos Szakmai Konferencia előadásai: 2018.

 

 

Hazai és nemzetközi dokumentumok

Szakmai állásfoglalás - Pszichopedagógia tudomány és gyakorlat - 2014.  (dokumentum)

Szakosztályi javaslatok a köznevelési területen - 2015. jan. 23.  (dokumentum)

Állásfoglalás a Magyar Pszichológus Kamara törvénytervezetéről - 2016. márc. 12.  (dokumentum)

 

 

Kapcsolat a szakosztály vezetőjével

A "KAPCSOLAT" menüpont alatti oldalon közvetlenül lehet üzenetet küldeni a szakosztály vezetőjének (ez csak a regisztrált és a honlapon belépett felhasználóknak érhető el).