Magyar Gyógypedagógusok Egyesülete


1071 Budapest, Damjanich u. 41-43.
(postacím: 1476 Budapest, Pf. 78.)Szakosztály vezető: Dr. Radványi Katalin

Üléselnök: Neuné Nádai Csilla, Dr. Radványi Katalin

 

 

9.00 - 9.20

Előadás címe: A mi életünk program és ami mögötte van

Előadó neve: Bercse László, Galantin Rita, Gönczi Rita, Grábics László, Mogony Klára

Delegáló intézmény, munkahely: ÉFOÉSZ

Összefoglalás: Az ÉFOÉSZ Kommunikációs csoportja Farkasné Gönczi Rita koordinálásával folyamatosan dolgozik "A Mi életünk" című programban, ahol könnyen érthető kommunikációval szerkesztenek híreket megértési nehézséggel élő sorstársaiknak, mini videók és munkalapok segítik az önálló életre történő felkészülést. A program elérhetősége: www.amieletunk.efoesz.hu 

-  Az előadás prezentációja  -

 

 

9.20- 9.40

Előadás címe: Új perspektíva az értelmileg akadályozottak fejlesztésében: digitalizált tananyagtartalmak

Előadó neve: Viedner Mónika – Schaffer István

Delegáló intézmény, munkahely: Kiskőrösi EGYMI, Integrált Óvoda, Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola

Összefoglalás: Napjaink nevelő-oktató munkájában egyre nagyobb szerepet kapnak a digitális tananyagtartalmak. Az önismeret és társas viselkedés témában olyan, a NAT-ban meghatározott tartalmak kerültek kidolgozásra, amelyek tantárgyi szinten nem jelennek meg.

Az önmegismeréstől a stressz oldáson, az előítéletek kezelésen át az önmegvalósításig jutnak el a felhasználók/diákok. A leckék gyakorlatai a készségfejlesztő szakiskola 9-12. évfolyamán és különböző tantárgyak oktatásába is jól beágyazhatóak. Az érdekes feladatok egy részét önállóan, másokat tanári irányítással tudják elvégezni a tanulók. A kulcskompetenciák közül a digitális kompetencia kerül mozgósításra leginkább. Ennek segítségével a sajátos nevelési igényű gyermekek is lehetőséget kapnak a versenyképes tudás megszerzésére. A digitalizált tananyagok alkalmazása nagymértékben megkönnyíti számukra a munkába lépést és a helytállást. A kiskőrösi kollégák által készített tananyag segíti mindezek folyamatát.

 

 

9.40 - 10.00

Előadás címe: Új terápia bevezetése az értelmileg akadályozott gyermekek óvodai tagozatán

Előadó neve: Lakos Judit

Delegáló intézmény, munkahely: ELTE Speciális Gyakorló Óvoda és Korai Fejlesztő Módszertani Központ 1071 Budapest, Damjanich u. 41-43.

Összefoglalás: Intézményünkben 4. éve foglalkozunk állatasszisztált terápiával az értelmileg akadályozott gyermekek óvodai tagozatán. A kutyával történő terápia során jelentősen növekedett a szociális interakciók száma és ezzel együtt csökkent a visszahúzódó, autisztikus viselkedési formák megjelenése. A kutya felé a sérült gyermekek könnyebben megnyílnak, s a kutyával végzett foglalkozások révén a gyermek megtanulhatja a szociális kontaktus felvételének rutinját, amelyet később embertársaival szemben is alkalmazhat. Beigazolódott az is, hogy a fejlesztő foglalkozások előrehaladtával jelentősen javult a kutyával való interakciók minősége, ez kiemelkedő hatással volt a foglalkozásokat követő években a gyermek szocioemocionális fejlődésére, közösségbe való integrálhatóságára.

Az eredmények azt mutatják, hogy a kutya - mint motiváló ágens, mint szociális facilitátor elősegíti a sérült gyermekek figyelmének fókuszálását a fejlesztő feladatra és intenzívebb együttműködésre motiválja őket. 

-  Az előadás prezentációja  -

 

 

10.00 - 10.20

Előadás címe: Tapasztalatok az AAK-ról egy értelmileg akadályozott tanulókat oktató általános iskolában

Előadó neve: Pál-Horváth Rita, Krafcsik Erika

Delegáló intézmény, munkahely: Dió Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola, EGYMI, Kollégium és Gyermekotthon  1098 Budapest Friss utca 2.

Összefoglalás: Az előadás a középsúlyosan értelmi fogyatékos iskolai tanulók AAK fejlesztésének gyakorlatát feltérképező intézményi vizsgálatot és annak eredményeit mutatja be.
A teljes iskolai populációra vonatkozóan nyert adatok alapján számolunk be az AAK-t igénylők köréről, az AAK használatáról, a fejlesztés gyakorlatáról. Külön elemezzük a gyógypedagógusok AAK ismereteit, a használat, fejlesztés nehezítő körülményeit és a tapasztalt eredményeket. Feltárjuk a pedagógusok igényeit. Tapasztalataink átadásával szeretnénk hozzájárulni más intézmények AAK fejlesztő gyakorlatának kialakításához, fejlesztéséhez.

-  Az előadás prezentációja  -

 

 

10.20 - 10.40

Előadás címe: „Mindenttudó bőrönd”- egy új diagnosztikai eszköz bemutatása

Előadó neve:  Szabó Mónika (1), Kende-K. Orsolya (1), Szabó Borbála (1), Galgóczy Anna (2)

Delegáló intézmény: (1.) Prizma Általános Iskola és Óvoda, EGYMI, 1134 Budapest ; (2.) ELTE BG Gyógypedagógiai Kar Értelmileg Akadályozottak Pedagógiája Tanszéki Csoport

Összefoglalás: Előadásunkban egy új diagnosztikai eszközt mutatunk be, amely segíti az értelmi akadályozottság teljes spektrumán az óvodás- és kisiskoláskorú gyermekek képességstruktúrájának gyors megismerését, ezáltal hatékonyan támogatja a gyógypedagógiai fejlesztő munka mielőbbi szisztematikus tervezését. A szakmai tapasztalatokat szintetizáló „Mindenttudó bőrönddel” tehát rövid idő alatt, játékos formában, folyamatos cselekedtetéssel kaphatunk átfogó képet az adott gyermek képességeiről.

 

 

10.40 - 11.00

Előadás címe: Tanulást segítő pszichikus funkciók mérése értelmi fogyatékos iskoláskorú gyermekek populációjában - egy saját kidolgozású diagnosztikus eszköz bemutatása

Előadó neve: Virág Dóra(1) - Galgóczy Anna(2) - Mede Perla(2)

Delegáló intézmény, munkahely: (1.) Prizma Általános Iskola és Óvoda, EGYMI, Budapest ; (2.) ELTE BG Gyógypedagógiai Kar Értelmileg Akadályozottak Pedagógiája Tanszéki Csoport

Összefoglalás: Előadásunkban egy olyan diagnosztikus eljárást mutatunk be, amelyet Virág Dóra a Prizma Általános Iskola gyógypedagógusa dolgozott ki a tanulási képességeket meghatározó pszichikus funkciók mérésére kifejezetten középsúlyosan értelmi fogyatékos, iskoláskorú gyermekek számára.

A fejlődés-diagnosztikai fókuszú mérés célja, hogy feltárja a gyermek jelen státuszát a pszichomotoros fejlődés valamennyi területén, ezzel segítse a valódi erősségekre épülő célzott, egyénre szabott fejlesztési terv elkészítését, továbbá lehetőséget biztosítson a fejlődési ütem regisztrálására, valamint a fejlesztés sikerének ellenőrzésére.

Jelen beszámolónkban kitérünk a mérőeszköz bemutatásán túl arra a folyamatra is, hogy az ELTE BGGYK Értelmileg Akadályozottak Pedagógiája Tanszéki Csoport munkatársaival együttműködve hogyan változott a feladatok struktúrája, milyen buktatói voltak / vannak ennek a munkának, hol tartunk most ebben a gondolkodásban, és bízunk benne, hogy a jelenlévők észrevételeikkel segítik majd azt, hogy egyre árnyaltabbá váljon ez a diagnosztikus eljárás.

-  Az előadás prezentációja  -

 

 

11.00 - 11.20   KÁVÉSZÜNET

 

 

11.20 - 11.40

Előadás címe: Személyre szabott költségvetés

Előadó neve: Ruzsics Ilona

Delegáló intézmény, munkahely: SZTE JGYPK Gyógypedagógusképző-Intézet

Összefoglalás: A személyre szabott költségvetés Nyugat-Európa egy-egy országában már több évtizedes múltra tekint vissza. A szociálpolitika ezen eszköze a felnőtt értelmileg akadályozott személyek esetén is jelentősen hozzájárulhat a társadalmi integráció előmozdításához. A személyre szabott költségvetés lényegi elemeit tekintve az erőviszonyokat változtatja meg, a szolgáltatást igénybevevő ügyfél, a szolgáltató és a szolgáltatást finanszírozó között. Hazánk számára a személyre szabott költségvetés a kitagolás folyamatának kapcsán tarthat számot érdeklődésre.

 

 

11.40 - 12.00

Előadás cím: A munkahelyi gyakorlat program intézményi megvalósulásának vizsgálata

Előadó neve: Nagy Dóra

Delegáló intézmény, munkahely: Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft.

Összefoglalás: Az előadás témája a Munkahelyi Gyakorlat program (MHGY), melynek elsődleges célja a speciális szakiskolákban, illetve készségfejlesztő speciális szakiskolákban tanuló értelmi fogyatékos fiatalok munkaerő-piaci esélyeinek javítása. Az MHGY-ban részt vevő fiatalok két tanéven keresztül, heti egy napon lehetőséget kapnak arra, hogy nyílt munkaerő-piaci környezetben, valódi munkavégzés keretében próbálják ki képességeiket, és szerezzenek tapasztalatot több, különböző munkakörben. A program 1996 óta működik hazánkban, 2009-ig pályázati alapú finanszírozás támogatta a megvalósító intézményeket.  Az előadás alapjául szolgáló kutatás elsősorban arra kereste a választ, hogy az elmúlt évek megváltozott financiális körülményei milyen módon befolyásolják a program megvalósítását: hogyan mutatkozik meg ez a változás az intézmények, a bevont tanulók és munkahelyek létszámában, hogyan alakultak az elmúlt évek elhelyezkedési statisztikái, mennyire ítélik meg sikeresnek a programot az iskolák munkatársai, valamint milyen arányban valósulnak meg a program szakmai követelményei a gyakorlatban. Az előadáson bemutatásra kerülnek továbbá a Budapesten ill. megyeszékhelyeken, valamint a kisebb vidéki településeken működő intézmények által szolgáltatott adatok összehasonlító vizsgálatának legfontosabb tapasztalatai is.

 

 

12.00 - 12.20

Előadás cím: Az augmentatív és alternatív kommunikáció alkalmazása az értelmileg akadályozott személyeket nevelő intézményekben

Előadó neve: Petres Anna

Delegáló intézmény, munkahely: ELTE Gyógypedagógiai Kar

Összefoglalás: Felmérést végeztem, amelyben egy országos kutatás keretében arra kerestem a választ, hogy az értelmileg akadályozott személyekkel foglalkozó intézményekben van-e olyan populáció, akik a kommunikáció zavarával küzdenek és használnak-e ezek az intézmények augmentatív és alternatív kommunikációs módszereket ennek a problémának a megoldására. Emellett szerettem volna képet kapni arról, hogy AAK használat szempontjából van-e különbség a budapesti illetve a vidéki intézmények között. Előadásomban ennek a kutatásnak az eredményeit ismertetem.

 

 

12.20 - 12.40

Előadás címe: Súlyosan-halmozottan fogyatékos tanulók önálló szabadidő-eltöltése

Előadó neve: Földesiné Czövek Klára

Delegáló intézmény, munkahely: Dió Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola, EGYMI, Kollégium és Gyermekotthon 1098 Budapest, Friss u. 2.

Összefoglalás: Előadásom során egy kevéssé hangsúlyos területre szeretném felhívni a figyelmet. Megfogalmazom, hogy véleményem szerint mi a szabadidő jelentősége és megpróbálom a tanulók szemével is látni/láttatni mindezt. Beszámolok a súlyosan-halmozottan fogyatékos tanulók szabadidős tevékenységeinek jellemzőiről, az aktív időeltöltést nehezítő és segítő tényezőkről. Boncolgatom a gyógypedagógus feladatait, lehetőségeket mutatok be – igyekszem ezt életszerűen, gyakorlatorientáltan tenni.

 

 

12.40 - 13.20   EBÉDSZÜNET

 

13.20 - 13.40   Kiállítás megnyitók

 

 

13.40 - 14.00

Előadás címe: Szakiskolás tanulók munkateljesítményének mérése, tanulók nyomonkövetése az iskolaelhagyás után.

Előadó neve: Tillingerné Sebestyén Erika

Delegáló intézmény, munkahely: Bárczi Gusztáv Általános Iskola és Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, 1082 Budapest, Üllői út 76.

Összefoglalás: Intézményünkben, a Budapesti Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola és Készségfejlesztő Speciális Szakiskolában az általános iskolai szakasz 8., a szakiskolai előkészítő szakasz 9., 10. évfolyamán a Társadalmi ismeretek és gyakorlatok tantárgy keretében, a szakiskolában pedig a Gyakorlati tárgyakban és  a Munkavállalói ismertek tantárgy keretében neveljük-oktatjuk értelmileg akadályozott tanulóinkat - személyre szabott lehetőségeik figyelembevételével - az iskola elhagyása utáni életük várható követelményeire. Munkavállalásra reális esélye, csak a fizikailag és mentálisan legjobb képességű és jól felkészített fiataloknak van. Ebben az öt éves folyamatban a tanórai nevelésen-oktatáson kívül; a  szülőkkel történő együttműködésnek, együttgondolkodásnak, az integrált munkahelyi gyakorlatoknak, tanulóink munkateljesítményének mérésének, „pályaválasztással” kapcsolatos  elképzeléseik megismerésének  és a társadalmi környezet által felkínált lehetőségek feltérképezésének kiemelt szerepe van.  Három évig tartó  nyomonkövetésünk visszajelzés munkánk eredményességéről, szembesít  a  reális akadályokkal  és  kijelöli  a  felkészítésben szükséges korrekciókat. 

-  Az előadás prezentációja  -

 

 

14.00 - 14.20

Előadás címe: Improvizációs színházi technikák alkalmazása értelmileg akadályozott személyek fejlesztésében.

Előadó neve: Jékey Franciska

Delegáló intézmény, munkahely: Bárczi Gusztáv Általános Iskola és Készségfejlesztő Speciális Szakiskola 1082 Budapest, Üllői út 76.

Összefoglalás: A playback (improvizációs, rögtönző)-színházi műfajt, Jakob L. Moreno kísérleti színháza nyomán Jonathan Fox hozta létre. A playback olyan nem írott, interaktív színházi forma, melyben a színészek a nézők által elmesélt hangulatokat, életeseményeket, személyes történeteket játsszák el improvizatív módon. A színpadi játékot szintén improvizatív módon hangeffektekkel, hangszeres játékkal zenész kíséri. A történetmesélést a játékmester segítő kérdésekkel irányítja, s közvetítő szerepet tölt be a mesélő és a játékosok közt.

Ezen előadási forma műfaji sajátosságai, a játék világos keretei, egyszerű szabályai lehetővé teszik, hogy olyan játékos színtér alakuljon ki, ahol a nonverbális és verbális önkifejezés kreatív módon megnyilvánulhat. A bemelegítő gyakorlatok, megjelenítési technikák, a zenei improvizációs gyakorlatok és dramatikus játékok adaptációi jól alkalmazhatóak értelmileg akadályozott személyek fejlesztése során.

Az előadás célja, hogy ismertesse a 2011-ben a Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola és Készségfejlesztő Speciális Szakiskola értelmileg akadályozott tanulóiból létrejött terápiás szemléletmódú csoportban folyó munkát, a csoporttagokból létrejött Magmakamra Műhely Társulat működését, külön fókuszálva a zenei, dramatikus, táncos alkotó tevékenységekre és a playback színházi technikák alkalmazási lehetőségeire.

 

 

14.20 - 14.40

Előadás címe: A gyógytornász és a gyógytorna helye értelmileg akadályozott tanulók iskoláiban. (Lehetőségek - Sikerek -  Kudarcok?)

Előadó neve: Kovács Zsuzsa

Delegáló intézmény, munkahely: Bárczi Gusztáv Általános Iskola és Készségfejlesztő Szakiskola, 1082 Budapest, Üllői út 76.

Összefoglalás: A Budapesti Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola és Készségfejlesztő Speciális Szakiskolában, hetedik éve alkalmazzuk az értelmileg akadályozott tanulóknál a gyógytornának azokat a területeit, melyek elősegítik a hátrányok kompenzálását és az esetleges rehabilitációt. Ebben a színes, érdekes, őszinte világban, ahol nincs két egyforma gyerek, még azonos kórképpel sem, kihívás a megfelelő eredmény elérése. A tanulók értelmi képessége behatárolja a velük való foglalkozás, kommunikáció lehetőségét; és az instrukcióknak a foglalkozások tartalmi elemeinek részben ehhez az adottsághoz kell igazodni.

A klasszikus gyógytorna, a szakma szabályai egy az egyben nem alkalmazhatók. Az előadás hét év tapasztalatainak összegzése, melyet videofilm illusztrál.

 

 

14.40-15.00

Előadás címe: Hogyan tovább? - a felnőttkor kérdései

Előadó neve: Dr. Radványi Katalin

Delegáló intézmény: ELTE B.G. Gyógypedagógiai Kar, Értelmileg Akadályozottak Pedagógiája Tanszéki Csoport

Összefoglalás: Gyermekük élete felnőttkorban minden szülő számára fontos. Az előadás a jelenlegi törvényi szabályozás tükrében foglalkozik azokkal a változásokkal, amelyek a kiváltás folyamatában elsősorban a bentlakásos intézményekben élők további elhelyezésére vannak hatással, nem lehet azonban a felnőttek, illetve felnőtté váló értelmileg akadályozott emberek magyarországi elhelyezését komplex, átfogó stratégia nélkül kezelni.

 

 

15.00-15.20

Előadás címe: A speciális szakiskolai és készségfejlesztős szakiskolai fejlesztés koncepciója.

Előadó neve: Kajáry Ildikó

Delegáló intézmény, munkahely: Bárczi Gusztáv Általános Iskola és Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, 1082 Budapest, Üllői út 76.

Összefoglalás: A speciális szakiskolák és készségfejlesztő speciális szakiskolák tárgyában 2013. őszétől felállt egy munkacsoport az EMMI, NGM, NMH-SZFI, KLIK és a szakmai szervezetek bevonásával. A munkacsoportot az alábbi okok miatt hívták életre:
A speciális szakiskola a többi tanulóval sajátos nevelési igénye miatt együtt haladásra képteleneket készíti fel szakmai vizsgára, *vagy nyújt részükre munkába álláshoz és életkezdéshez szükséges ismereteket*.
A speciális szakiskola szakképző intézmény. Profiljához így a szakképzés társítható, nehezebben értelmezhetőek az életkezdéshez, munkába álláshoz szükséges ismereteket nyújtó (szakképzést nem folytató) osztályok (a továbbiakban: MÉ osztályok) működtetése.
A készségfejlesztő speciális szakiskola középsúlyos értelmi fogyatékos tanulók számára két év (9-10) közismereti oktatás után két év gyakorlati jellegű oktatást folytat, melynek célja a munkába állás életvezetés megsegítése. Mint látható a MÉ osztályok inkább illeszkednek a készségfejlesztő, mint a speciális szakiskolákhoz.
A megbeszélésen javaslatok születtek, összeállt a készségfejlesztő speciális szakiskolára vonatkozó koncepció, amelynek bemutatása és megvitatása az előadás témája.

 

 

15.20 - 15.35

Előadás címe: A szekcióülés lezárása

Előadó neve:  Dr. Radványi Katalin

Delegáló intézmény, munkahely: MAGYE Értelmileg Akadályozottak Pedagógiája Szakosztály