Magyar Gyógypedagógusok Egyesülete


1071 Budapest, Damjanich u. 41-43.

 

 
 
 


 

Szakosztályvezető: Őszi Tamásné

Üléselnök: Gájerné Balázs Gizella

 

 

9.00 - 9.20

Előadás címe: Bemutatkozik az Újvári Általános Iskola autizmus-specifikus tagozata I.

Előadó neve: Balogné Balázs Judit

Delegáló intézmény, munkahely: Újvári Általános Iskola, Baja

Összefoglalás: Az intézmény autizmus-specifikus ellátást nyújtó tagozatának megalakulásától (2011) eltelt időszak rövid összefoglalása. Előadásunkban bemutatjuk a tagozat tárgyi és személyi feltételeit és az alkalmazott autizmus-specifikus módszereket, eszközöket, valamint életképeket villantunk fel a tagozat életéből.

 

 

9.20 - 9.40

Előadás címe: Bemutatkozik az Újvári Általános Iskola autizmus-specifikus tagozata II.

Előadó neve: Solymos Éva

Delegáló intézmény, munkahely: Újvári Általános Iskola, Baja

Összefoglalás: Folyamatában mutatjuk be mindazon vizuális megsegítési formákat, amelyeket a napkezdéstől használunk, és amelyek végigkísérik a tanulók tevékenységét és segítik őket az aktivitások megvalósításában.

 

 

9.40 - 10.00

Előadás címe: Segítő nevelést bemutató film az autizmussal élő óvodáskorú gyermekek szocializációjának támogatására

Előadó neve: Hevesi Tímea Mária

Delegáló intézmény, munkahely: Odú Központ, Pedagógiai Szakszolgálati Intézmény, Szeged

Összefoglalás: A személyközpontú nevelés mellett a 21. században az optimális tanulási modellben elsődleges szerepe van a motivációnak is. A segítő nevelés, mint módszer és az élmény jellegű tanulás lehetőséget teremt a motiváció kialakítására, kialakulására. Autizmussal élő gyermekeknél a szociális interakciókkal kapcsolatos tevékenységek kezdeményezése iránti motiváció alacsony (Mesibov és mtsai, 2008; Chevallier és mtsai, 2012), ezért ők kevésbé vesznek részt csoportos játékokban. (Slaughter, 2015; Lowth, 2015)

Előadásunkban az autizmussal élő gyermekek integrációját elősegítő játékokat mutatunk be. Az élményt-nyújtó (pl.: zene, ringatás, tűz, ugrálás, buborékok, forgás, víz, kutya, ló, föld) játékeszközök, játékhelyzetek differenciált, a gyermekek egyéni sajátosságait (pl. szenzoros érzékenység) figyelembe vevő alkalmazása az autizmussal élő gyermekek számára örömforrást jelenthet, mely motiválhatja őket a csoportos játékokban való részvételre.

Készítettünk egy filmet, melyben bemutatjuk a témához kapcsolódó kutatásunkban alkalmazott élményt-nyújtó játékeszközöket, játékhelyzeteket. Segítő nevelésről szóló filmünkben két egyhetes tábor alapján mutatjuk be a folyamatot, melyben – autizmus specifikus módszerekre építve – segítjük élményt-nyújtó játékeszközökkel, játékhelyzetekkel a szocializációt a gyermek csoportba való érkezésétől kezdődően a szabad játékon keresztül egészen a csoportos tevékenységekig. A két táborban összesen 12 autizmussal élő óvodáskorú gyermek vett részt.

Filmünkben megfigyelhető, hogy az élmény-jellegű játékok által a gyermekek együttműködőbbek lesznek, s nyitottabbakká válnak az őket körülvevő, s befogadni kívánó világra. Előadásunkban bemutatjuk az ehhez kapcsolódó kutatásunk eredményeit is.

 

 

10.00 - 10.20

Előadás címe: Szocio-kommunikációs készségek fejlesztésének lehetőségei Lego® Alapú Terápiával

Előadó neve: V. Molnár Márta1, Stefanik Krisztina2

Delegáló intézmény, munkahely: 1 ELTE-BGGYK, Gyógypedagógiai Pszichológiai Intézet
                              2 ELTE-BGGYK, Atipikus Viselkedés és Kogníció Gyógypedagógiai Intézet

Összefoglalás: Előadásunk során célunk egy olyan hazánkban új, bizonyítékokon alapuló, szocio-kommunikációs készségek fejlesztésére irányuló módszertan ismertetése, mely alapvető paraméterei mentén komprehenzív, fejlődési-viselkedéses megközelítésnek tekinthető.

A Lego® Alapú Terápia lényege, hogy autizmus specifikus módon strukturált környezetben, a gyermek érdeklődésére alapozva, célirányos tevékenységek és szerepkörök mentén szocio-kommunikációs készségeket alakítson ki vagy fejlesszen, alapvetően magasan funkcionáló autizmussal élő gyermekeknél.

Ismertetésünk során kitérünk a Lego® Alapú Terápia elméleti alapjaira, a megbízhatóságára vonatkozó vizsgálatokra, valamint a módszer részletes ismertetésére mindvégig más, hasonlóan építkező terápiák összehasonlító elemzésével.

 

 

10.20 - 10.40

Előadás címe: Videomodellálás alkalmazása a napi életviteli készségek fejlesztésében

Előadó neve: Fábián Anna Mariann, Havasi Ágnes, Péter Dorka

Delegáló intézmény, munkahely: ELTE-BGGYK Atipikus Viselkedés és Kogníció Gyógypedagógiai Intézet

Összefoglalás: Az utóbbi évtizedekben jelentős mértékben megváltozott az autizmus természetéről, az autizmus spektrum zavarok hátterében álló kognitív pszichológiai működésekről, valamint az autizmus neurobiológiájáról alkotott, tudományos alapokon nyugvó tudásunk. Az autizmus spektrum zavarokról szerzett, egyre bővülő tudás és klinikai tapasztalat függvényében alakultak – és még ma is finomodnak - a specifikus intervenciós eljárások és eszközrendszerek is. A strukturált oktatás és a vizuális stratégiák alkalmazásának hatékonyságát az autizmus pedagógiájában bizonyítottnak tekintjük. Emellett a (mobil)digitális technológia térnyerésével és széleskörű elterjedésével ma már a mozgóképek használata az oktatásban is elérhetővé vált. Előadásunkban a 21. században igen aktuális, az autizmus-specifikus intervencióban hazánkban azonban még kevéssé elterjedt és alkalmazott módszert, a videomodellálást mutatjuk be.

Vizsgálatunkban két gyermek napi életviteli készségeinek fejlesztése kapcsán hasonlítottuk össze a hagyományos képi vizuális algoritmussal és a videomodellekkel támogatott fejlesztés eredményességét. E kis mintán azt találtuk, hogy mindkét eljárás alkalmazása mellett jól haladtak a tanulók, a videomodellálás esetén azonban gyorsabb és önállóbb tanulást figyeltünk meg.

 

 

10.40 - 11.00

Előadás címe: Szexuális tudás és ennek forrásai autizmusban

Előadó neve: Horhi Anett, Dr. Stefanik Krisztina, Oravecz Lizanka

Delegáló intézmény, munkahely: ELTE-BGGYK Atipikus Viselkedés és Kogníció Gyógypedagógiai Intézet

Összefoglalás: Az autizmus spektrum zavar kutatása az elmúlt években egyre szerteágazóbb területekre fókuszál. Ezáltal egyre bővül az ismerethalmaz, melyet a hétköznapi ember az állapotról megismerhet. Annak ellenére azonban, hogy az autizmus kutatás egyre kiterjedtebb, még számos olyan terület van, mely alulkutatott a populációban.

Köszönhetően annak, hogy az eddigi kutatások túlnyomórészt a gyermekek megismerésére irányult, valamint a téma érzékenysége miatt, a romantikus kapcsolatok, az intimitás és a szexualitás kérdésköre mindmáig feltérképezetlen terület. Mindez azonban nem meglepő, hiszen a tipikusan fejlődő személyek is sokszor kerülik a témát, valójában tabuként kezelik. Annak ellenére van ez így, hogy minden ember átéli és megéli ezeket az állapotokat, folyamatokat, változásokat.

Gyógypedagógusként az érintett személyek egész életútját végigkísérhetjük munkánk során. Ezalatt az idő alatt, számos olyan változás és váratlan helyzet következhet, aminek megoldása, tudományosan megalapozott technikák és iránytűk hiányában, a gyógypedagógus kreativitásán, sokoldalúságán és problémamegoldó képességén múlik. Azonban a nehézségek megoldásáig vezető út kudarcokkal teli lehet. Éppen ezért választottam szakdolgozatom témájaként, az autizmus és család témakörén belül a romantikus kapcsolatok, a szexualitás kérdéskörét.

Vizsgálatunkban az érintett személyek szexuális tudásának, és a megszerzett ismeretek forrásainak feltérképezését tűztük ki célul. Mivel vizsgálatunk kis elemszámú, magyar mintán elvégzett, elővizsgálat jellegű felmérés, számos kérdés megválaszolatlan még a témában. 

 

 

11.00 - 11.20   KÁVÉSZÜNET

 

 

11.20 - 11.40

Előadás címe: Autista tanulók a köznevelésben I.

Előadó neve: Kővári Edit

Delegáló intézmény, munkahely: Autisták Országos Szövetsége, Budapest

Összefoglalás: Az autista tanulók oktatásban való részvétele területén komoly beavatkozásokra van szükség. Az Autisták Országos Szövetsége az Oktatási Hivatal adatainak segítségével pontos helyzetelemzésre építve sürgeti a megoldások keresését. A megoldások csak együttműködéssel, közös gondolkodással születhetnek meg. Az előadás kitér a helyzetképre, az eddig megtett lépések bemutatására, a szükséges beavatkozási pontokra.

 

 

11.40 - 12.00

Előadás címe: Autista tanulók a köznevelésben II.

Előadó neve: Kővári Edit

Delegáló intézmény, munkahely: Autisták Országos Szövetsége, Budapest

Összefoglalás: Interaktív megvitatás: az AOSZ keresi a résztvevők szempontjait, építő észrevételeit a megoldásokhoz. Nem lehet tovább várni, vissza kell fordítani a jelenlegi folyamatot, hogy az autista tanulók, az őket tanító szakemberek és az intézmény számára is kudarcok helyett sikerek szülessenek az iskolában.

 

 

12.00 - 12.20

Előadás címe: A CAT-Kit és az Ö.T.V.E.N. oktatási segédanyagok képzéshez kötött alkalmazásának gyakorlati tapasztalatai

Előadó neve: Horvát Krisztina

Delegáló intézmény, munkahely: FSZK, Budapest

Összefoglalás: A Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. szervezésében megvalósuló TÁMOP 5.4.11-12/1-2012-0001 azonosító számú „Nyolc Pont- Az autista személyek ellátórendszerének országos szintű, komplex innovációja szakmai tanácsadó hálózat és koordinációs központ kialakításával” című kiemelt projekt során kiadott két oktatási segédanyag, a CAT-kit (Kognitív- érzelmi tréning) és az Ö.T.V.E.N. (Önismeret, Társas Viselkedés, Egészség Nevelés) használatának tapasztalatai az elmúlt két év távlatában.

Az előadásban kifejtésre kerül, hogy a segédanyagok mely elemei bizonyultak leghasznosabbnak, milyen típusú problémákra alkalmazhatóak, mely életkorban a legsikeresebb a használata.

 

 

12.20 - 12.40

Előadás címe: Kötetlenül, szabadon, mégis rendezetten

Előadó neve: Béres Mária

Delegáló intézmény, munkahely: Bárczi Gusztáv EGYMI, Debrecen

Összefoglalás: Akciókutatásom rövid bemutatásával az a célom, hogy rámutassak a szabad tanulás fontosságára autista tanulók esetében is. Értelmileg akadályozottak tagozatán, második csoportban végzett munkámat mutatom be. A csoport hat fős, közülük jelenleg két tanulónak van autizmus diagnózisa.

Saját munkám, saját tapasztalatom talán több gyógypedagógus kollégának is segítség lehet.

A szabad tanulás során, a BMM – Béres Mária Montessori - módszer használatával bebizonyosodott, hogy az értelmileg akadályozott autista tanulók is képesek kitartó részvételre, tanulásra. Kevesebbek, sőt, sok esetben meg is szűnnek a magatartási problémák. Eleinte az eszközök fotóinak a kiválasztásával alkottak „napirendet” maguknak. Most már szabadon, önállóan is választanak a felkínált eszközök közül, próbálkoznak, felfedeznek.

A szabad tanulás során számukra is megoldható, hogy ne üljenek naponta többször 45 perceket a padban.

Aktív, szeretetteljes környezetben telnek a mindennapok. Így én mindig örömmel járok be dolgozni, nem fáraszt a munkám, élvezem az iskolában eltöltött időt és így – bízom benne – elkerül a „kiégés” veszélye.

 

 

12.40 - 13.20   EBÉDSZÜNET

 

 

13.20 - 13.40

Előadás címe: Objektivitás és szubjektivitás autizmussal élő, integrációban tanuló diákok problémás viselkedésének értelmezésében c. szakdolgozat és eredményeinek bemutatása 

Előadó neve: Kézdy Eszter, Stefanik Krisztina

Delegáló intézmény, munkahely: ELTE BGGYK Atipikus Viselkedés és Kogníció Gyógypedagógiai Intézet

Összefoglalás: Szakdolgozatom célja volt integrációban megvizsgálni és összehasonlítani, hogy az objektív viselkedéselemzés (S.T.A.R modell) mentén megállapított okok és ezekből levezetett beavatkozás mennyiben illeszkedik a tanárok által említett problémás viselkedésekkel és az általuk alkalmazott megoldási stratégiákkal. Továbbá félig strukturált pedagógusi interjúkkal próbáltam vizsgálni, hogy a pedagógus milyennek látja az autizmussal élő gyermeket az osztályban, integrációját miként értékeli, illetve mire volna szüksége az integrációhoz. Dr. Stefanik Krisztina témavezetésével egy budapesti integráló iskolából gyűjtöttem adatokat a vizsgálathoz, melynek eredményei új, érdekes kérdéseket vetettek fel.

 

 

13.40 - 14.00

Előadás címe: Autizmussal élő, nembeszélő kisiskolások adaptív viselkedése

Előadó neve: Havasi Ágnes, Stefanik Krisztina

Delegáló intézmény, munkahely: ELTE-BGGYK, Atipikus Viselkedés és Kogníció Gyógypedagógiai Intézet

Összefoglalás: Az autizmussal élő gyermekek és felnőttek mintegy 30%-a nembeszélő. E populáció igen alulvizsgált számos szempontból. Az adaptív viselkedéseknek klinikai és kutatási relevanciája egyaránt jelentős, azonban hazánkban ennek vizsgálata ritkán történik meg. A nemzetközi vizsgálatok szerint e csoportban relatíve gyengébb teljesítményt találunk a „Szocializáció” és relatíve jobb a „Mindennapi életvitel” alskálákban, a „Kommunikáció” alskála eredményei erősebben összefüggnek a nyelvi szinttel és az életkorral.

Előadásunkban 6-11 éves nembeszélő kisiskolások (N=51) adaptív viselkedéseinek vizsgálatának első eredményeit mutatjuk be. Az adatgyűjtés során a VABS II. skálát használtuk.

Eredményeink azt mutatják, hogy az adaptív viselkedés átfogó szintjében jelentős elmaradás van e gyermekcsoportban, ahol a napi életvitel alskála látszik kiemelkedőnek. Erős korrelációt találtunk az alskálák eredményei között, illetve az alskálák és az adaptív viselkedési hányados között. Nem várt eredmény, hogy a maladaptív viselkedések skála gyenge, fordított együttjárást mutat a napi életviteli és a szocializáció alskálával és hogy nincs együttjárás a kommunikáció szintje és a maladaptív viselkedések között.

 

 

14.00 - 14.20

Előadás címe: Autizmus-specifikus informális felmérések a gyakorlatban - Vizuális segítség a szakemberek felkészítésében

Előadó neve: Havasi Ágnes, Őszi Tamásné

Delegáló intézmény, munkahely: Autizmus Alapítvány, ELTE-BGGYK, Atipikus Viselkedés és Kogníció Gyógypedagógiai Intézet, Budapest

Összefoglalás: Széleskörű szakmai konszenzus övezi, hogy az egyénre szabott, autizmus-specifikus egyéni felmérések jelentik a célzott és ellenőrizhető eredményű fejlesztés alapját. Az informális felmérések megtervezéséhez, kivitelezéséhez napjainkban már elérhetők magyar nyelven segédanyagok, de munkacsoportunkkal úgy gondoltuk, hogy a szakemberek számára nagy segítséget jelentene, ha módszertani film is támogatná a felmérési technikák elsajátítását. 

Előadásunkban filmrészletekkel illusztrált áttekintést nyújtunk az Autizmus Alapítvány Általános Iskolájában és Nappali Szociális Intézményében készülő oktatófilmről.