Magyar Gyógypedagógusok Egyesülete


1071 Budapest, Damjanich u. 41-43.

 

 
 
 


 

Szakosztályvezető: Hegedüs-Beleznai Csilla

Üléselnök: Zahoránszky Mária, Némethné Varga Viktória

 

 

10.00 - 10.20

Előadás címe: A súlyosan-halmozottan fogyatékos tanulók bemutatása, közoktatásbeli helyzetük emberi jogi szempontú vizsgálata a szakértői bizottsági tevékenység tükrében (szakdolgozat)

Előadó neve: Környei Kristóf

Delegáló intézmény, munkahely: ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar, Gyógypedagógiai Módszertani és Rehabilitációs Intézet Szomatopedagógiai Szakcsoport

Összefoglalás: A súlyosan-halmozottan fogyatékos tanulók közoktatásbeli helyzete jelenleg nem megoldott hazánkban. Az állam nem biztosítja számukra maradéktalanul az iskolai nevelés-oktatáshoz való egyenlő esélyű hozzáférést. A 2006-ban törvénybe lefektetett ígéretek ellenére sem épült ki az egész tankötelezett korú súlyosan-halmozottan fogyatékos népességet lefedő iskolahálózat, nincs elegendő fejlesztő iskolai férőhely a gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai intézményekben. Ennek egyik oka, hogy a 2011. évi köznevelési törvény megengedi, hogy a súlyosan-halmozottan fogyatékos tanulók otthoni ellátás keretében, vagy az ápolásukat, gondozásukat végző szociális intézményben teljesítsék tankötelezettségüket. Ezáltal a népesség jelentős része az iskola falain kívül reked. A szakdolgozati kutatásom során gyűjtött szakértői bizottságok adatai alapján kísérletet teszek arra, hogy feltárjam – a törvényi szabályozáson túl – a hiányos ellátórendszert konzerváló okokat. A szakértői bizottságok a súlyosan-halmozottan fogyatékos tanulók beiskoláztatásának kulcsfontosságú szereplői; szakértői véleményük nemcsak a tanulók sorsát meghatározó okirat, hanem a fejlesztő nevelés-oktatás egész rendszerére kihatással van. A kutatási eredmények arra engednek következtetni, hogy a szakértői bizottságok jelenleg nincsenek olyan helyzetben, hogy a fenntartó számára hatékonyan jelezzék, hogy a népesség jelentős részének az oktatáshoz való joga - az ellátórendszer több színterén - sérül.

 

 

10.20 - 10.40

Előadás címe: A fejlesztő nevelés-oktatás helyzete a 2015/16-os tanévben – egy országos kérdőíves felmérés eredményei

Előadó neve: Márkus Eszter

Delegáló intézmény, munkahely: ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar 

Összefoglalás

Háttér és célok: A fejlesztő nevelés-oktatás helyzetéről 2015 őszén készült az előző országos felmérés. Akkor az idő rövidsége miatt csupán az érintett intézmények 26%-ának adatai jutottak el a felmérést végzőkhöz, ami az akkori nyilvántartás szerint a fejlesztő nevelés-oktatásban részt vevő tanulók 19%-ára vonatkozóan szolgáltatott adatokat. A fejlesztő nevelés-oktatást végző intézmények körében nagy igény mutatkozott egy szélesebb körű felmérésre, így a kérdőíves vizsgálatot 2016 őszén megismételtük a 2015/16-os tanévre vonatkozóan. Az OH és KIR nyilvántartás szerint a feladatellátásban résztvevő 89 intézményből 66 intézmény válaszolt, ebből a végleges adatfeldolgozásba 60 intézmény adatai kerültek be. A 2015/16-os tanévben a KIR adatbázis szerint összesen 2480 tanuló vett részt fejlesztő nevelés-oktatásban, a kérdőíves felmérés során 1260 tanulóról kaptunk adatokat. A kutatás célja a fejlesztő nevelés-oktatás aktuális helyzetének feltárása és az adatok összevetése volt a korábbi felmérés eredményeivel, illetve a szakértői bizottságok körében végzett kutatás eredményeivel (lásd: Környei Kristóf előadása). Módszer: A kutatás módszere egy online kérdőíves felmérés volt. A kérdőíveket az intézmények OH adatbázisból nyert elektronikus levelezési címére közvetlenül küldtük ki, a kiküldést három alkalommal ismételtük meg. Az adatokat a 2015/16-os tanév vonatkozásában önállóan is feldolgoztuk, ám fontos szerepet játszott a korábbi tanévre vonatkozó eredményekkel való összehasonlítás is, hogy nyomon követhessük a fejlesztő nevelés-oktatás változásait. Eredmények: A fejlesztő nevelés-oktatás helyzete a 2015/16-os tanévben javulást mutat a 2014/15-ös tanévhez képest. Az előadásban részletesen bemutatásra kerül a fejlesztő nevelés-oktatás jogszabályban biztosított ellátási formáinak változása, a tanulók számára biztosított heti óraszámok alakulása ellátási formánként, a szakember-ellátottság helyzetének alakulása a gyógypedagógusok létszámának és szakképzettségének tekintetében, a szakember hiány mértéke. A kapott eredmények alapján javaslatok és ajánlások is megfogalmazásra kerülnek a tanulók számára hozzáférhető és esélyteremtő szolgáltatás kialakítására.

 

 

10.40 - 11.00

Előadás címe: Egy fogyatékosok nappali intézményének tapasztalatai a szociális ellátórendszerről, illetve a tankötelezettség teljesítéséről fejlesztő nevelés-oktatás keretében

Előadó neve: Némethné Varga Viktória

Delegáló intézmény, munkahely: ESZI Fejlesztő Gondozó Központ (FENO), Budapest

Összefoglalás: A FENO helye a szociális ellátórendszerben. A kapacitások, a szakmák közti együttműködés. Az intézmény sajátosságai, specifikumai: szociális és köznevelés egy épületben. Hozzáférhető alap szolgáltatások.

 

 

11.00 - 11.20   KÁVÉSZÜNET

 

 

11.20 - 11.40

Előadás címe: A magas támogatási szükséglettel élő személyeket nevelő családok, szülők helyzete és jövőképe Heves megyében (szakdolgozat)

Előadó neve: Domán Dorina

Delegáló intézmény, munkahely: ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar, Gyógypedagógiai Módszertani és Rehabilitációs Intézet Szomatopedagógiai Szakcsoport

Összefoglalás

Háttér és célok: Ma már egyre több kutatás foglalkozik a súlyosan-halmozottan fogyatékos személyekkel, viszont nagyon kevés szakirodalom szól magáról a felnőtt személyekről. Jelentős hiányosságok figyelhetők meg a gyakorlatban, az ellátórendszer területén is. Ez a dolgozat a családban élő felnőtt súlyosan-halmozottan fogyatékos (vagy magas támogatási szükséglettel élő) személyek és családjaik helyzetének vizsgálatát tűzte ki célul. Módszer: A Halmozottan Sérültek Heves Megyei Szülőszövetségének 7 tagjával félig strukturált interjút vettem fel, melyek felépítése megegyezett, néhány kérdést azonban személyre szabottan tettem fel a családoknak. Eredmények: Mind a fejlesztések, mind a közösségi élet terén bezárulnak az ajtók ezen családok előtt. Nappali ellátó intézmény, bentlakásos intézmény szinte teljesen elérhetetlen ezeknek a személyeknek. Az intézményi rendszerben nincs visszacsatolás: gyermekkorban még bekerülhetnek az intézménybe, 18 éves kor felett azonban már nem. A családok anyagi támogatása, tehermentesítése nem megoldott. Nagy problémát jelent, hogy egyetlen sablont szeretnének ráhúzni mindenkire, ez azonban ezeknél a személyeknél nem működik. Nehéz és megterhelő újból és újból bizonyítani az állapot tartósságát.

 

 

11.40 - 12.00

Előadás címe: Családközpontú kommunikáció fejlesztő támogatás Angelman szindrómás gyermekek részére

Előadó neve: Miksztai-Réthey Brigitta

Delegáló intézmény, munkahely: ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar, Budapest

Összefoglalás

Szerzők:

Miksztai-Réthey Brigitta, ELTE BGGYK, GYOPSZI, Havasi Ágnes tanársegéd, ELTBGGYK, ATIVIK, Földesiné Czövek Klára, gyógypedagógus, Bíró Veronika gyógypedagógus

Az Angelman szindróma genetikai okokra visszavezethető idegrendszeri fejlődési zavar, melyet egyebek mellett nyelvi és kommunikációs nehézségek jellemeznek. Az AS gyermekek többsége nem, vagy alig beszél. Egy három hónapos projekt során hat AS gyermek és családja kapott támogatást a gyermekek kommunikációjának fejlesztésében. A felmérés és szülői konzultáció alapján egyéni célok és személyre szabott megoldások kitűzése után, egyéni konzultációk (családlátogatások, iskolalátogatás, és telefonos/internetes konzultációs lehetőségek biztosítása) formájában valósult meg a támogatás. A gyermekek életkora és kommunikációs szintje, illetve a családok által megfogalmazott legfontosabb pontok is különböztek, így az AAK intervenció módja és az alkalmazott módszer is különbözött minden család esetében. A három hónap során minden gyermek kommunikációjában történt fejlődés. Az előadás során az egyes gyermekek esetében kitűzött célok részletes ismertetése mellett a szakemberek tapasztalatai és a családok visszajelzései kerülnek ismertetésre. A program az FSZK és a Magyar Angelman Szindróma Alapítvány támogatásával valósult meg.

 

 

12.00 - 12.20

Előadás címe: Az EFOP 1.9.2-Vekop-16-2016-00001 "A fogyatékos személyek számára nyújtott szakmai és közszolgáltatások hozzáférhetőségének kialakítása, fejlesztése" c. projekt keretében a "Speciális kommunikációs szükségletű személyek számára tervezett komplex szolgáltatások ismertetése”

Előadó neve: Tóth Mónika

Delegáló intézmény, munkahely: Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft.

Összefoglalás: A projekt keretében lehetőség nyílik az augmentatív és alternatív -AAK- kommunikáció eszköz és módszertanának a fejlesztésére, valamint a komplex kommunikációs szükségletű személyek számára egy országos szakmai szolgáltatás kialakítására, a működőek bővítésére. A projekt tartalmi elemeinek, és az ehhez hozzárendelt célok rövid ismertetése lenne az előadás fókuszában.

 

 

12.20 - 12.40

Előadás címe: A komplex kommunikációs eszközök és módszerek alkalmazása az iskolai közegben egy heterogén összetételű csoport esetében

Előadó neve: Hegedűs Szilvia

Delegáló intézmény, munkahely: Vakok Általános Iskolája Halmozottan Fogyatékos és Siketvak Gyermekek Tagozata, Budapest

Összefoglalás: A komplex kommunikációs szükséglet bemutatása az előadás célja. Olyan gyakorlati alkalmazások ismertetése a cél, melyben jól láthatóak egy csoporton belül a különböző igények, melyekhez különböző eszköz-és módszer használata szükséges. Az adott csoport összetételében, siketvak, súlyos halmozottan fogyatékos látássérült, kommunikációját tekintve leginkább echoláló tanulók tartoznak. Szeretném megosztani saját tapasztalataimon és próbálkozásaimon keresztül, hogyan és milyen módszerekkel, eszközökkel dolgozunk, valamint azt a kommunikációs környezetet, melyet igyekszünk az egyéni igényekhez igazítani.

 

 

12.40 - 13.20   EBÉDSZÜNET

 

 

13.20 - 13.40

Előadás címe: Írjuk le, mutassuk be, adjuk át vagy válasszuk ki és építsük be! Hogyan lesz az innovációs törekvésekből mintaadó jó gyakorlat? Hogyan lesz mások jó gyakorlatából a mi pedagógiai gyakorlatunk? 

Előadó neve: Kapcsáné Németi Júlia

Delegáló intézmény, munkahely: Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. 

Összefoglalás: A fejlesztő-nevelés oktatás elmúlt tíz évében jó néhány olyan innováció, fejlesztési ötlet, törekvés jelent meg a pedagógiai gyakorlatban, amelyek a súlyos és halmozottan fogyatékos gyermekek nevelésében, oktatásában új színtereket nyitottak, és alkalmasak az ellátás különbözőn területeinek minőségi javítására. Így fontos lenne ezeknek a kezdeményezéseknek, ötleteknek, jó gyakorlatoknak a bemutatása, megosztása az intézmények körében. Az előadás áttekintést kíván adni a köznevelés területén már jelen lévő és megjelent jó gyakorlatok jellemzőiről, a jó gyakorlatok szintjeiről, mindezt a fejlesztő nevelés-oktatás vonatkozásában. Bemutat néhány olyan szempontot, amely jó gyakorlattá teszi a jó gyakorlatot, ötletet, foglalkozik az adaptáció, a jó gyakorlat átadásának és átvételnek kérdéseivel. Körüljárja a disszeminációs lehetőségeket, a jó gyakorlatok publikálásának és elérhetőségének kérdéseit is.

 

 

13.40 - 14.00

Előadás címe: A fejlesztő nevelés-oktatás dimenziói kamaszkorú gyermekeknél 

Előadó neve: Ajtai Edit

Delegáló intézmény, munkahely: Zalaegerszegi Nyitott Ház Óvoda, Általános Iskola, Fejlesztő Nevelés-Oktatást Végző Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 

Összefoglalás: A Nyitott Ház Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézményben a 2006/2007-es tanév óta folyik iskolarendszerű fejlesztő nevelés-oktatás (régi nevén fejlesztő iskolai oktatás).

Az előadás az Eszterlánc osztálycsoport Reggeli kör és Szűkebb-tágabb környezet foglalkozásaiba ad betekintést. Az osztálylétszám hat fő. Életkor szerint 9-13-14-19 évesek. A növendékek reggel 8.00-tól délután 12:30-ig tanulnak az intézményben. Valamennyien családban élnek, szülői kísérettel érkeznek és távoznak. A gyermekek a 2010/11-es tanévtől osztálytársak.

Az előadás részletezi a tanulók fizikai állapotát, mentális aktivitását, viselkedésbeli jellemzőit. Kitér az egyéni különbségeket toleráló tanulói terhelhetőségre, a gyógypedagógiai családsegítés jelentőségére, a team-munka szükségességére.

Az előadás hangsúlyt helyez a súlyosan-halmozottan fogyatékos gyermekek gyógypedagógiájában adekvát tanulási tartalmak kibontására. Pl. érzékelési –észlelési funkciókat fejlesztő tanulási tartalmak, mozgásnevelés-hidroterápia, érzelmi és szociális funkciókat fejlesztő tanulási tartalmak, testi higiénia-öltözködés, a gondolkodási funkciókat fejlesztő tanulási tartalmak, az alternatív és augmentatív kommunikációt fejlesztő tartalmak, viselkedés reguláció.

Az előadás felveti a kamaszkorú és a fiatal felnőtt korba lépő tanulók gyógypedagógiájának dilemmáit, megosztja az együtt megélt nehézségeket és örömöket.

 

 

14.00 - 14.20

Előadás címe: "Ablakot nyitok a világra" A fejlesztő nevelésben-oktatásban foglalkoztatott súlyosan-halmozottan sérült tanulók rehabilitációja során szerzett tapasztalatok bemutatása a reggeli kör foglalkozáson keresztül

Előadó neve: Gyuránné Pusztai Lívia

Delegáló intézmény, munkahely: Móricz Zsigmond Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Lenti

Összefoglalás: „Szeretni – elcsépelt szó. Szeretni annyit jelent, mint igazán érdeklődni valaki iránt., figyelemmel fordulni felé. Tisztelni úgy, amilyen; sebeivel, sötétségével és szegénységével, de képességeivel és rejtett adományaival is. Hinni benne, hogy képes növekedni, akarni, hogy előre haladjon. … Örülni jelenlétének és szíve szépségének akkor is, ha még nem látszik.’’ (Jean Vanier) Ezek a gondolatok segítik munkámat immár 6. éve a súlyosan-halmozottan sérültek között. Reggeli kör és kommunikáció, mint a nap legfontosabb tevékenységének bemutatása. A reggeli kör és kommunikáció foglalkozás a nap legfontosabb része, mely állandó és változó elemekből áll. Meghatározza az egész napi tevékenységet, előre vetíti a várható eseményeket, történéseket, elősegíti a feladatokra történő ráhangolódást. A foglalkozás az érzékszervi megtapasztalásokra alapozva (napkártyák, illatdobozok) nyújt a hét napjához/napjaihoz kapcsolódó ismereteket. Lehetőséget teremt az aktualitások, megbeszélése, mint az időjárás, várható tevékenységek, foglalkozások, jelenlevők. A rendszeresség segíti az eligazodást a mindennapi tevékenységek között, közben kommunikációs készségük, beszédmozgásuk, beszédértésük, gesztusnyelvük is fejlődik. A mi feladatunk: az általunk kinyitott „ablakokon’’ keresztül a mindennapokban az élhető, hozzáférhető környezetet megteremteni.

 

 

14.20 - 14.40   KÁVÉSZÜNET

 

 

14.40 - 15.00

Előadás címe: Környezeti tényezők, valamint stabil és biztonságos testhelyzetek szerepe és jelentősége a súlyosan és halmozottan fogyatékossággal élő gyermekek esetében

Előadó neve: Proszonyák Zsuzsanna

Delegáló intézmény, munkahely: Napsugár Gyógypedagógiai Módszertani Központ, Kaposvár

Összefoglalás: A Napsugár Központban kiemelt hangsúly helyeződik az optimális testhelyzet, a megfelelő pozícionáló helyzet megtalálására, amely lehetővé teszi a gyermek, fiatal számára az aktív mozgás elindítását, valamint a kórosan fennmaradt mozgások gátlását. A szakemberek igénye a gyermek biztonságos testhelyzetének megtalálása a különböző tevékenységek során, a mozgásnevelő feladata a helytelen testtartás és az optimális testhelyzet bemutatása különböző helyzetekben a munkatársak számára. Ennek legfontosabb célja: a biztonság, a hatékonyság és a komfort. Jellemzője, hogy egyén és tevékenység függő. Az előadásomban érintem a funkcióképesség, fogyatékosság és egészség nemzetközi osztályozása mint módszer egyfajta alkalmazási lehetőségét is a súlyosan mozgásfogyatékossággal élő gyermekek, fiatalok esetében néhány segéd-, és segítőeszköz átalakításával kapcsolatban. Fontos szerepet szánok a környezeti tényezőknek, amelyek támogató esetben jelentősen segíthetik a gyermek önállóságát. A jól megválasztott támogató segédeszköz nagymértékben csökkentheti a személyi segítés jelentőségét, a más - elsősorban család, szülő-, által nyújtott folyamatos fizikális támogatottságot, amely nagymértékben hozzájárul a gyermek személyi függetlenségének kialakulásához. A téma azért fontos a súlyosan halmozottan fogyatékos gyermekek esetében is, mert ezzel javíthatók a tanulási feltételek, hiszen ezek nélkül a tanítás-tanulás folyamata nem valósulhat meg.

 

 

15.00 - 15.20

Előadás címe: Súlyosan halmozottan sérült gyermekek és fiatalok mozgásnevelésének bemutatása a Napsugár Gyógypedagógiai Módszertani Központ Fejlesztő Nevelés - Oktatás Egységében

Előadó neve: Ölvetiné Jelinek Beáta

Delegáló intézmény, munkahely: Napsugár Gyógypedagógiai Módszertani Központ, Kaposvár

Összefoglalás: Iskolánk 3 osztályában folyik a fejlesztő nevelés-oktatás. Mozgásnevelésben minden nap részt vesznek a gyermekek, fiatalok; az órák tervezésénél a rehabilitációs pedagógiai programunkat és a gyermekek egyéni fejlesztési tervét vesszük figyelembe. Az osztályok összetétele mozgásállapot szempontjából nagyon vegyes: az önállóan járó gyermektől az önálló hely-, helyzetváltoztatásra nem képes gyermekig. A mozgásnevelés team és csapatmunka. Együtt dolgozunk különböző végzettségű mozgásnevelők-gyógytornász, szomatopedagógus, konduktor. A mozgásnevelés órán tanultak áthatják a gyermek egész napi mozgásos tevékenységét: az önkiszolgálástól kezdve a közlekedésig (a csoportszobán belül ill. az intézmény területén belül), a gyógypedagógiai foglalkozásokon az optimális pozíciók kialakításáig. Minden osztály munkájában részt vesz egy gyógypedagógus egy mozgásnevelő, egy gyógypedagógiai asszisztens és gondozónő, a hatékonyság érdekében itt is szoros együttműködésre van szükség. Előadásomban ismertetem a mozgásnevelés munkatervünket, annak felosztását, a tervezés szempontjait. Érintem az optimális testhelyzetek kialakításának fontosságát. Bemutatom egy–egy gyermek egyéni feladatainak megvalósulását a mozgásnevelés órán. Kitérek a súlyosan-halmozottan sérült fiatalok mozgásnevelésének nehézségeire.

 

 

15.20 - 15.40

Előadás címe: A szekcióülés lezárása

Előadó neve: Hegedüs - Beleznai Csilla

Delegáló intézmény, munkahely: Napsugár Gyógypedagógiai Módszertani Központ, Kaposvár

Összefoglalás: kérdések, válaszok, egyéb ügyek 

Intézménylátogatás: egyéni érdeklődés alapján 16 órától a Mozgáskorlátozottak Somogy Megyei Egyesületének fenntartásában működő lakóotthon, átmeneti otthon, támogatott lakhatás, gyógypedagógiai központ megtekintésének lehetősége

 

 

 

 

Szakosztályvezető: Metzger Balázs

Üléselnök: Bajdik Zoltán

 

 

09.00 - 09.30

Előadás címe: Szakértőknek szakmai szemmel – felvetések a szakértői bizottsági munka tartalmi kérdéseihez

Előadó neve: Gereben Ferencné

Delegáló intézmény, munkahely: ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar Gyógypedagógiai Pszichológiai Intézet

Összefoglalás: A diagnosztikus munka gyakorlata folyamatos kihívást jelent a szakértői bizottsági tevékenységben, s a mindennapok gyakorlatában országosan különböző problémák hordozója. A vizsgálóeljárások eredményeinek értelmezése, a tüneti-oki háttér, a teljesítmény,- és viselkedészavarok összefüggéseinek elemzése, a pszichológiai, és pedagógiai diagnosztika újabb módszereinek bevonása az állapotfeltárás és szükséglet hangsúlyú ellátás folyamatába többek között olyan tényezők, amelyeknek közös átgondolása elősegítheti a szakértői munka országos színvonalának megújulását. 

 

 

09.30 - 10.15

Előadás címe: A szakértői vélemények felépítése, jogszabályi megfelelése, A fővárosi gyakorlat bemutatása

Előadó neve: Metzger Balázs, Pálvölgyiné Kozmér Krisztina

Delegáló intézmény, munkahely: Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat 

Összefoglalás: A szakértői bizottsági tevékenység során sokszor esik szó a szakmai tartalmakról, és kevesebb azokról a jogszabályi követelményekről, melyek e feladatellátást szabályozzák. Jelen előadásban a megyei szintű szakértői bizottsági tevékenység szakértői véleményeinek felépítéséről, fajtáiról lesz szó, a Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálatban folyó ez irányú tevékenység alapján.

 

 

10.15 - 11.00

Előadás címe: Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálatban, a szakértői bizottsági tevékenység keretében zajló diagnosztikus folyamat helyi sajátosságai

Előadó neve: Kovácsné Tóth Krisztina, Kórizs Tímea

Delegáló intézmény, munkahely: Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat

Összefoglalás: Előadásunkban a Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat Székhelyintézményében folyó szakértői bizottsági feladatellátásnak helyi sajátosságaiba nyújtunk betekintést. Az utóbbi évek strukturális változásainak egyik következménye a feladatellátásban, hogy a különálló, különböző szinten történő vizsgálatok egy diagnosztikus folyamattá szerveződtek. Előadásunkban ennek helyi megvalósulásáról számolunk be, a tevékenységek közül kifejezetten alapvizsgálatokra koncentrálva, melyben a járási és a megyei szint együttműködése a legkifejezettebb, és amely a leglényesebb a diagnosztikai folyamat szempontjából. Az alapvizsgálatok eszközeinek, munkaformáinak, a vizsgálati folyamat sajátosságainak bemutatásában kitérünk a gyógypedagógiai és a pszichológiai szempontokra is. 

 

 

11.00 - 11.20   KÁVÉSZÜNET

 

 

11.20 - 12.00

Előadás címe: A szakértői vélemény készítésen innen és túl - a szakértői bizottsági munka egy esetismertetésen keresztül

Előadó neve: Varga Fanni

Delegáló intézmény, munkahely: Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat

Összefoglalás: A szakértői bizottsági tevékenység legteljesebben egy-egy gyermek esete kapcsán körvonalazódhat számunkra. Ebből kiindulva az előadás célja, hogy egy konkrét eset ismertetésével egyrészt olyan esetleges problémaegyütteseket, hiányosságokat, másrészt jó gyakorlatokat, szempontokat tárjon fel, amelyek a szakértői bizottsági tevékenység velejárói, illetve részét képezik vagy képezhetik annak. Az előadás keretein belül így megjelenik: a diagnosztika és az ellátás, a kettő közötti kapcsolat kérdésköre; a konzultáció(-k), szakértői proaktivitás, szakemberek együttműködésének hangsúlyos szerepe; a szülők szerepe; az időben és hatékonyan, valamint kreatívan történő beavatkozás, rendkívüli felülvizsgálatok és szituációk kérdése.

 

 

12.00 - 12.20

Előadás címe: A járási és megyei szakértő bizottság - a szakértői bizottsági tevékenység nehézségei 

Előadó neve: Benkő Vanda, Brückner Ágnes 

Delegáló intézmény, munkahely: Baranya Megyei Pedagógiai Szakszolgálat

Összefoglalás: A 15/2013-as EMMI rendelet 2013-tól meghatározta a szakértői bizottságok új intézményi struktúráját és feladatkörét. A régi, jogelőd nevelési tanácsadók az addig szakmailag rugalmasabb diagnosztikus munkájukat át kellett alakítsák egy jogilag meghatározottabb, szakmailag körvonalazottabb szakértői bizottsági feladatként. A járási szakértői bizottságok megyei szakértői bizottsággal való együttműködésének pedig legsarkalatosabb pontja az egy Intézményen belüli vizsgálat (egy vizsgálat), mely az együttgondolkodást, a szakemberek konzultációját megkívánja- függetlenül a fizikai távolságoktól. A szakértői bizottsági tevékenység során az egyik legnagyobb szakmai felelősség az SNI gyermek/tanulók intézménykijelölése, mely számtalan kérdést, nehézséget vet fel.

 

 

12.20 - 12.40

Előadás címe: A logopédiai szűrések, vizsgálatok és kapcsolódó dokumentumok tervezete a megváltozott jogszabály tükrében Baranyában

Előadó neve: Timár Eszter 

Delegáló intézmény, munkahely: Baranya Megyei Pedagógiai Szakszolgálat (Pécsi Tagintézmény)

Összefoglalás: A logopédiai ellátásban a 2017.09.01.-től új feladatokat jelennek meg, mely az időben történő szakmai és szervezési munkát megkívánja. A BMPSZ logopédiai munkaközössége, az igazgató tanács jóváhagyásával összeállította a 3 és 5 éves kori szűrés és vizsgálat metodikáját, a hozzá kapcsolódó dokumentációkkal (szűrési űrlap, vizsgálati űrlap és vizsgálati vélemény sablonok). Fontos a szűrés és a vizsgálatok korrekt előkésztése, melyben meghatározásra kerültek az óvodáknak, fenntartóknak, szülőknek szóló tájékoztató anyagok is. Az előadásban a Baranya megyei logopédiai feladatellátás (kötelező szűrések) egy lehetséges gyakorlata kerül bemutatásra. 

 

 

12.40 - 13.20   EBÉDSZÜNET

 

 

13.20 - 13.50

Előadás címe: „Hogyan mondjam el Neked…?” – A diagnózis felvetése a szülőknek

Előadó neve: Szigeti Mónika

Delegáló intézmény, munkahely: Somogy Megyei Pedagógiai Szakszolgálat

Összefoglalás: Mit tehetünk, ha a gyermek vizsgálata során világossá válik, hogy nekünk kell először közölni a szülővel a „diagnózist”? Milyen eszközök vannak a pszichológus/gyógypedagógus kezében, hogy reálisan, de mégis empatikusan számoljon be a szülőnek arról, hogy milyen problémák merültek fel, mire számíthat a jövőben? A kérdésekre néhány saját diagnosztikus eset bemutatásával keresem a választ, melyekben autizmus spektrum zavar, figyelemzavar hiperaktivitással, tanulásban akadályozottság gyanúja merült fel.

 

 

13.50 - 14.30

Előadás címe: Gyermekrajzok üzenete

Előadó neve: Oláh Bernadett, Eperjesiné Pósz Tünde

Delegáló intézmény, munkahely: Somogy Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Barcsi Tagintézménye

Összefoglalás: Óvodáskorú gyermekek rajzainak pedagógiai és pszichológia vázlatos áttekintése különböző megfigyelési szempontok alapján. (Színek, motívumok jelentése, szerepe és hatása a mindennapi életben és a gyermekek rajzaiban.)

 

 

14.30 -14.45   KÁVÉSZÜNET

 

 

14.45 - 15.15

Előadás címe: Útban a kognitív mozgásterápia felé

Előadó neve: Magyar Gábor

Delegáló intézmény, munkahely: Somogy Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Siófoki Tagintézménye

Összefoglalás: Hazai gyakorlatban kiváló mozgásterápiás lehetőségek közül választhatjuk ki az adott problémához és a személyiség sajátosságaihoz igazodva a leghatékonyabbat. Ebben a körben a Magyar Mozgáskotta Módszer és az elméleti keretét megfogalmazó mozgáspszichológiai szemlélet hatékony kiegészítője lett a legismertebb terápiáknak. Jelenleg több mint 1400 hazai és külföldi intézményben segíti a gyermekek fejlesztését. A különböző mintázatok szerint tervezett motoros megnyilvánulásokon keresztül komplex beavatkozási lehetőséget nyújt a személyiség affektív, kognitív funkcióinak tervszerű fejlesztésében, összerendezésében. A tapasztalatok alapján a kognitív képességek hatékony mozgásos fejlesztési lehetőségét kínálja.

 

 

15.15 - 15.45

Előadás címe: Az 5. évfolyamos tanulók mérésére kidolgozott Meixner-olvasólap sztenderdizálásának első eredményei

Előadó neve: Sipos Zsóka

Delegáló intézmény, munkahely: Meixner Alapítvány

Összefoglalás: A Meixner Alapítvány a korábban, 3. évfolyamos tanulók körében elkezdett sztenderdizálási és aktualizálási folyamat folytatásaként elvégezte az 5. évfolyamosok tesztelésére kidolgozott olvasásvizsgálat reprezentatív méréseit, illetve az eredmények feldolgozását, elemzését a 2015/2016-os tanév végén. Az olvasási tempó, a pontosság és a szövegértés területén a gyenge olvasási teljesítmény új diagnosztikus kritériuma 958 gyermek adataira épülve került kidolgozásra. A kontrollvizsgálatok, illetve a különböző színtereken történő felmérések validitásának biztosítása céljából három eltérő szöveg mutatóinak feltárására került sor. A sztenderdizálás során háttérkérdőívek segítségével a fejlesztésben részesülő tanulók arányáról, a gyengén olvasó tanulók ellátottságáról, illetve a szülők iskolai végzettségének olvasásra gyakorolt hatásáról is tájékozódtunk.