Magyar Gyógypedagógusok Egyesülete


1071 Budapest, Damjanich u. 41-43.
(postacím: 1476 Budapest, Pf. 78.) 

Szakosztályvezető: Szekeres Ágota

Üléselnök: Virányi Anita

 

 

9.00 - 9.20

Előadás címe: Gyógypedagógus szerepek az együttnevelés szolgálatában

Előadó neve: Mile Anikó1,2, Papp Gabriella3

Delegáló intézmény, munkahely: 

1Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat

2ELTE BGGYK Atipikus Viselkedés és Kogníció Gyógypedagógiai Intézet

3ELTE BGGYK Gyógypedagógiai Módszertani és Rehabilitációs Intézet

Összefoglalás: Az előadás az együttnevelést segítő gyógypedagógusok szerepeit, kompetenciáit ismerteti Mile (2016) kutatásai alapján. A vizsgálati eredmények elemzése, értelmezése mellett a gyógypedagógus-szakma professzionalizálódási folyamatára irányuló – elsősorban kvalitatív jellegű – kutatás tervezete is bemutatásra kerül.

Special teachers’ roles for supporting integrated education

Anikó Mile1,2, Gabriella Papp3

1Pedagogical Assistance Service Institutions of County Fejer

2Institute of Special Needs Education for People with Atypical Behaviour and Cognition, ELTE University, Bárczi Gusztáv Faculty of Special Education

3Institute for the Methodology of Special Needs Education and Rehabilitation, ELTE University, Bárczi Gusztáv Faculty of Special Education

Abstract: The lecture describes the roles and competences of the special teachers supporting integrated education based on Mile’s (2016) researches. Apart from the analysis and interpretation of the research results, a plan of a new research – based on qualitative methodology – is also presented. This research focuses on the special teachers’ professionalism.

 

 

9.20 - 9.40

Előadás címe: Tanulásunkban akadályozottak vagyunk mindannyian. Gondolatok a szexuális nevelés céljáról, keretrendszeréről és környezetéről 

Előadó neve: Szabó Ákosné

Delegáló intézmény, munkahely: ELTE BGGYK Atipikus Viselkedés és Kogníció Gyógypedagógiai Intézet

Összefoglalás: A szexuális nevelés célja a gyermekek és fiatalok ellátása olyan tudással, készségekkel, értékekkel, amelyek segítik, hogy felelős döntéseket hozzanak szexuális és társas kapcsolataik során, tudjanak a szexuális kihasználás és abúzus kockázatáról, így képesek legyenek felismerni és védekezni ellene (UNESCO, 2009).

Az előadás az általános iskolás korosztály szexuális szocializációja, ezen belül nevelése jogszabályi, tantervi és együttműködési (megvalósíthatósági) kérdéseinek néhány kapcsolódását ragadja meg. Áttekinti a szexuális nevelés mint multidiszciplináris tantervi téma európai helyzetét, valamint összeveti a hazai kerettanterveket és a WHO 2011-es szexedukációs irányelveit. 

We all have difficulties in our learning. Some thoughts on the goals, frameworks and environment of sexuality education

Ákosné Szabó

Institute of Special Needs Education for People with Atypical Behaviour and Cognition, ELTE University, Bárczi Gusztáv Faculty of Special Education

Abstract: The goal of sexuality education is to equip children and youth with knowledge, skills and values that help them make responsible choices about their social and sexual relations, increase knowledge about the risks of sexual exploitation and abuse,so that they will be able to recognize and guard against them (UNESCO, 2009).

The presentation deals with some relations between the (feasibility) questions of the legislative, curricular and cooperative background of the sexual socialization, and specifically education, of elementary school children. It provides an overview on sexuality education as a multidisciplinary curricullar topic in Europe, and contrasts and compares the Hungarian framework curricula and the World Health Organization’s guidance on sexuality education (2011).

 

 

9.40 - 10.00

Előadás címe: Tanulási motiváció és tanulási akadályozottság

Előadó neve: Szenczi Beáta

Delegáló intézmény, munkahely: ELTE BGGYK Atipikus Viselkedés és Kogníció Gyógypedagógiai Intézet

Összefoglalás: A tanulási motiváció iskolai eredményességre gyakorolt hatását tipikusan fejlődő gyerekek esetében számos vizsgálat bizonyította (pl. Józsa, 2007; Józsa és Morgan, 2014; Retelsdorf, Köller és Möller, 2011; Szenczi, 2012). A tanulás motívumainak jellemzői többek között hatással vannak az erőfeszítésre, a tanulással kapcsolatos döntésekre. Kevesebb figyelem irányul azonban az atipikus kognitív fejlődést mutató gyerekek affektív tényezőinek megismerésére, azok tanulási eredményességgel való kapcsolatának feltárására. Előadásunkban áttekintjük, mit tudunk a tanulásban akadályozott, enyhén értelmi fogyatékos tanulók tanulási motivációjáról, annak iskolai eredményességgel való kapcsolatáról. Az eredmények fényében javaslatokat fogalmazunk meg a tanulási motiváció fejlesztési lehetőségeiről, a főbb célkitűzésekről.

Learning motivation and mild intellectual disabilities

Beáta Szenczi

Institute of Special Needs Education for People with Atypical Behaviour and Cognition, ELTE University, Bárczi Gusztáv Faculty of Special Education

Abstract: Research has established that learning motivation plays an important role in the school achievement of typically developing children (Józsa, 2007; Józsa & Morgan, 2014; Retelsdorf, Köller, & Möller, 2011; Szenczi, 2012). The motives of learning have been associated with variables regulating learning behaviour like effort and learning-related choices. However, little attention has been paid to the exploration of the learning motivation of children with atypical cognitive development. The presentation provides an overview of current knowledge on the learning motivation of students with mild intellectual disabilities and its links with school-based learning. In the light of the results, some recommendations on the aims and methods of learning motivation development are also articulated.

 

 

10.00 - 10.20

Előadás címe: Esélyt nyújtunk vagy túlterheljük az enyhén értelmi fogyatékos tanulókat a kötelező idegennyelv-tanulással?

Előadó neve: Meggyesné Hosszú Tímea

Delegáló intézmény, munkahely: SZTE JGYPK Gyógypedagógus-képző Intézet

Összefoglalás: Jelen előadás az enyhén értelmi fogyatékos tanulók idegennyelv-tanításának helyzetét vázolja fel a tanítás-tanulási folyamat résztvevőinak szempontjából. A jogszabályi környezet rövid áttekintése után a nyelvtanulás szereplőinek (tanuló, pedagógus, tanulási környezet) aktuális jellemzői kerülnek bemutatásra egy vizsgálat tükrében. Meggyesné (2017) felmérése alapján az enyhén értelmi fogyatékos gyermekek idegennyelvtanulási-motivációja nem alacsonyabb szintű, mint a tipikus fejlődésmenetű tanulóké, azonban a motiváció alskálái között találunk szignifikáns különbségeket, amelyek ismeretében az optimális tanulási környezet kedvezően alakítható, illetve a tanulók idegennyelv-tanulási motivációja erősíthető.

Do we provide a chance or overwhelm students with mild intellectual disabilities making them learn foreign languages?

Tímea Meggyesné Hosszú

Institute of Special Education, Juhász Gyula Teacher Trainig Faculty, University of Szeged

Abstract: This presentation outlines the situation of foreign language teaching for students with mild intellectual disabilities from the ones’ point of view that participate in the teaching - learning process The actual characteristics of the language learning participants (student, teacher, learning environment) are presented after a brief overview of the legal environment. Based on Meggyesné’s survey (2017) the foreign language learning motivation among students with mild intellectual disabilities is not lower than of the students with typical development but there are significant distinctions between subscales. Knowing these distinctions the optimal learning environment can be optimally formed and the motivation for foreign language learning can be strengthened.

 

 

10.20 - 10.40

Előadás címe: Társas kapcsolatok alakulása valódi és virtuális színtereken 11. évfolyamos osztályokban

Előadó neve: Kiss Dóra1, Herbainé Szekeres Erika2, Horváth Endre3, Szekeres Ágota3

Delegáló intézmény, munkahely: 

1Bács-Kiskun Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Kecskeméti Tagintézmény

2Pest Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Gödöllői Tagintézménye

3ELTE BGGYK Atipikus Viselkedés és Kogníció Gyógypedagógiai Intézet

Összefoglalás: A közösségi média egyre gyorsabb terjedésével a nemzetközi és hazai tudományos élet egyre többet foglalkozik a hálózatkutatással. Az elmúlt években folyamatosan nő azon vizsgálatok száma, melyek a fiatalok virtuális térben létrejövő kapcsolatrendszerét elemzi, rendkívül változatos módszertani repertoár felhasználásával. E kutatásokban általában a teljes virtuális közösséget vizsgálják időbeli és térbeli határok nélkül.

Jelen kutatásban 11. évfolyamos osztályközösségek vizsgálata történik a virtuális és valós térben. Eltérve a nemzetközi előzményektől, a virtuális térnek csak egy kis, a valóságos térrel megegyező szeletét vizsgáljuk. Az erre a célra kifejlesztett szociometriai eljárással a virtuális és valós tér leképezéséből létrejövő szociogramok összevetésével keressük a választ, hogy ezekben az osztályokban tapasztalható-e eltérés a kialakult kapcsolatok mintázatában, intenzitásában. Kiemelt figyelmet fordítunk a 140 fős mintában a 14 fő különleges bánásmódot igénylő tanulóra, illetve a valódi térben magányos helyzetben lévő tanulók szociometriai jellemzőinek vizsgálatára.

Célunk egy olyan módszertan kidolgozása, mely árnyaltabb képet ad az iskolai közösségek kapcsolatrendszeréről, újabb támpontokat adva a (gyógy)pedagógusok közösségfejlesztő munkájához.

Social relationships in real and virtual spaces among 11th grade students

Dóra Kiss1, Erika Herbainé Szekeres2, Endre Horváth3, Ágota Szekeres3

1Department of the Bács-Kiskun County of Kecskemét at Pedagogical Professional Services

2Department of the Pest County of Gödöllő at Pedagogical Professional Services

3Institute of Special Needs Education for People with Atypical Behaviour and Cognition, ELTE University, Bárczi Gusztáv Faculty of Special Education

Abstract: In this presentation we introduce a method which can be used by teachers to learn social relationships more precisely in classrooms.

 

 

10.40 - 11.00

Előadás címe: Tanító jelöltek érzékenyítése az együttnevelés feladataira

Előadó neve: Jászi Éva, Szabóné Pongrácz Petra, Verebélyi Gabriella

Delegáló intézmény, munkahely: Széchenyi István Egyetem, Apáczai Csere János Kar, Gyógypedagógiai Tanszék

Összefoglalás: Egy EFOP pályázat keretében lehetőségünk nyílt a győri Széchenyi István Egyetem Apáczai Csere János Karán tanuló tanító szakos hallgatók kérdőíves felmérésére. Az adatfelvételre 2017. decemberében került sor. A kutatás egyik fő kérdése az volt, hogy milyen ismeretekkel rendelkeznek a hallgatók a fogyatékossággal élő emberekkel kapcsolatban, honnan informálódnak, valamint tisztában vannak-e a sajátos nevelési igény alapvető fogalmi kategóriáival. A nyílt és zárt kérdéseket, Likert-skálát, valamint egy fogalmi térképet is tartalmazó kérdőív kiértékelése után árnyaltabb kép rajzolódik elénk az adott évfolyam tudásanyagáról, vélekedéseiről, esetleges kételyeiről. Mindemellett fontos kiindulási alapként szolgál a tanítójelöltek részére készítendő érzékenyítő program, ill. tananyag kidolgozásához.

Student teachers sensitization for inclusive education

Éva Jászi, Petra Szabóné Pongrácz, Gabriella Verebélyi

Széchenyi István University, Apáczai Csere János Faculty, Department of Special Needs Education

Abstract: The aim of our research, which was carried out with the support of an EFOP project at Széchenyi István University in 2017, was to find out more about student teachers’ knowledge about people with special needs. The first focus of the study was to find out more about student teachers’ acceptance, openness and opinion towards people with special needs. Secondly, we wanted to find out more about what they think about inclusive education. The result of the research would be an important starting point for developing a special sensitization programme and curriculum for student teachers.

 

 

11.00 - 11.20   KÁVÉSZÜNET

 

 

11.20 - 11.40

Előadás címe: Figuratív nyelvhasználat és atipikus fejlődés

Előadó neve: Pénzes Éva

Delegáló intézmény, munkahely: ELTE BGGYK Atipikus Viselkedés és Kogníció Gyógypedagógiai Intézet

Összefoglalás: Kutatásunkban enyhén értelmi fogyatékos tanulók idióma értését vizsgáljuk. Az általunk használt teszt három különböző feladattal méri az idióma értést: feleletválasztós feladat, képek társítása az idiomatikus kifejezésekhez, idiómák értelmezése rövid szöveg alapján. A teszt első verziója papír alapú volt, a második verziója pedig online használható. Prezentációnk célja bemutatni a két mérés eredményeit. 

Figurative language and atypical development

Éva Pénzes

Institute of Special Needs Education for People with Atypical Behaviour and Cognition, ELTE University, Bárczi Gusztáv Faculty of Special Education

Abstract: In our study we have examined the idiom comprehension of children with mild intellectual disability. Our test measures the idiom comprehension in three different tasks: multiple choice task, visual idiom task and in story condition. The first version of test was paper-based, the second version is online.The aim of our presentation is to represent the results of the two surveys.

 

 

11.40 - 12.00

Előadás címe: Utak és lehetőségek a beszélt és az írott verbális kommunikáció fejlesztésében

Előadó neve: Fazekasné Fenyvesi Margit

Delegáló intézmény, munkahely: Károli Gáspár Református Egyetem Tanítóképző Főiskolai Kar, SZTE JGYPK Gyógypedagógus-képző Intézet

Összefoglalás: A beszédfejlesztés komplex szemléletű megközelítésének köszönhetően új utak és fejlesztési lehetőségek nyílnak meg a tanulásban akadályozott gyermekek és tanulók sikeres kommunikációjának fejlesztése érdekében. Kiindulási alap a készségfejlesztés jelentőségének bizonyított szemlélte (pl. Nagy, 2007, 2012, 2018). Egy optimálisan működő készség különböző jellemzőkkel bíró rutinok sokasága, így rendszeres gyakorlással bíztató fejlődésre számíthatunk. Ezért készült el a beszédhangkészség napi szintű játékos gyakorlását segítő fejlesztőanyag gyűjtemény. Használatával jó hatásra számíthatunk a tiszta beszéd, a betű-hang kapcsolat tanulás, a beszédértés és a helyesírás területeiben. A beszédértés másfajta fejlesztési lehetősége a verbális kreativitás, amely a divergens gondolkodás egyik terepe is lehet. Ebben is egy elkészült fejlesztőanyag segíti a pedagógusok, gyógypedagógusok napi munkáját. Végezetül a komplex munkamemória (pl. Janacsek, Tánczos, Mészáros, Németh 2009, Tánczos, 2012, 2014) egyes összetevőinek, illetve magának a komplex munkamemóriának fejlesztéséhez ad segítséget a komplex munkamemória és annak összetevőire készült fejlesztőgyűjtemény. A bemutatott segédanyag egy készülő könyv tartalma, az elmélet és a gyakorlat párhuzamos bemutatásával. A konferencia lehetőséget teremt a gyakorlatban dolgozó pedagógusok, gyógypedagógusok visszajelzéseire a könyv tartalmára vonatkozóan. 

Ways and possibilities in the development of the spoken and written communication

Margit Fazekasné Fenyvesi

Károli Gáspár University of the Reformed Church, Institute of Special Education, Juhász Gyula Teacher Trainig Faculty, University of Szeged

Abstract: With the regular practice of skills and abilities a reassuring development could be counted on. That is why a material has been prepared for helping to practice the speechsound skill in a daily, playful way in order to help the clear speech, the character-voice connection learning, the understanding of speech and the spelling. The other way of developing the understanding of speech is the verbal creativity, which could be the ground for divergent thinking. In this field a developing material helps the educators' and special education teachers' daily work. Finally it helps to develop the components of complex work memory, and the complex work memory itself with the development collection for complex work memory and its components. The presented material will be a content of a book with the parallel demonstration of theory and practice.

 

 

12.00 - 12.20

Előadás címe: „Lépésről lépésre program – Minőségi oktatás minden gyermeknek!”

Előadó neve: Lovász Edit, Hajósné Hertl Edit

Delegáló intézmény, munkahely: Kiskőrösi EGYMI

Összefoglalás: A Lépésről lépésre program létrejöttének eredeti célja a kulturális sokféleség értékelése, az egyenlő esélyek megteremtése, az aktív, önirányításra, önálló döntésekre, egyéni és közösségi felelősség-vállalásra képes személyes autonómia kialakításának segítése. A Kiskőrösi EGYMI óvodájában 17 éve működő Lépésről lépésre programot kívánjuk bemutatni. Ennek megvalósítása során a gyermekek esélyt kapnak arra, hogy ugyanahhoz a tudáshoz különböző, egyéni utakon jussanak el. Fókuszpontok: a program működésének feltételrendszere, alapelvei, eszközei, módszerei, eredményei.

„Step by step program – Quality education for every child!”

Edit Lovász, Edit Hajósné Hertl

Kiskőrösi EGYMI

Abstract: The original purpose for creating the Step by step program is promoting and creating acceptance and appreciation of cultural diversity and equal opportunities and supporting the development of an active, self-managing autonomy with the ability of making autonomous decisions and taking individual and community responsibility. A presentation of Kiskőrösi EGYMI´s Step by step program, that has been going on for 17 years.

 

 

12.20 - 12.40

Előadás címe: „Hogyan alakítsunk ki békés iskolai légkört?”

Előadó neve: Schaffer István, Fazekasné Tatai Renáta

Delegáló intézmény, munkahely: Kiskőrösi EGYMI

Összefoglalás: Az előadás Stuart W. Twemlow és Frank C. Sacco szerzőpáros munkáján alapul, amelynek címe: „Miért nem működnek az iskolai bántalmazás-ellenes programok?” (Flaccus kiadó Budapest, 2012). A negyven éves kutató- és terepmunkán alapuló módszer az iskolai agresszió és bántalmazás kezelésére, megelőzésére kínál szervezeti szintű megoldást. A program általános ismertetése mellett a Kiskőrösi EGYMI gyakorlata, az eddig elért eredmények kerülnek bemutatásra.

„How to create a peaceful school atmosphere?”

István Schaffer, Renáta Fazekasné Tatai

Kiskőrösi EGYMI

Abstract: The presentation is based on Stuart W. Twemlow and Frank C. Sacco´s work with the title: „Why School Anti-Bullying Programs Don't Work?” (published by Flaccus, Budapest, 2012). The method, that is based on a 40-year-long period of research and fieldwork, offers a solution at the organizational level for preventing and dealing with aggression in schools and bullying. Beside general introduction to the program Kiskőrösi EGYMI´s practice and results until now are going to be presented.

 

 

12.40 - 13.20   EBÉDSZÜNET

 

 

13.20 - 13.40

Előadás címe: Paralimpiatörténeti könyvbemutató

Előadó neve: Nádas Pál

Delegáló intézmény, munkahely: Gyógypedagógia Fejlesztéséért Alapítvány

Összefoglalás: A tanulmánykötet bemutatja a hazai paralimpiai sportmozgalom fejlődéstörténetét. Az előadás a kötet megszületéséről, egy-egy eseményen keresztül a társadalmi összefüggésekkel és azok elemzésével is foglalkozik.

History of paralimpics - A book launch

Pál Nádas

Institute for the Methodology of Special Needs Education and Rehabilitation, ELTE University, Bárczi Gusztáv Faculty of Special Education

Abstract: The essay collection introduces the development of Hungarian paralimpics movement. The presentation covers the birth of the book through highlighting and analyzing special events in a social context.

 

 

13.40 - 14.00

Előadás címe: A sport, mint a tehetségnevelés eszköze a tanulásban akadályozott gyermekek oktatásában

Előadó neve: Gajdócsi Nóra

Delegáló intézmény, munkahely: Budapest XXI. Kerületi Mészáros Jenő Speciális Általános Iskola

Összefoglalás: Az előadás célja az adaptált testnevelés módszereinek, a mindennapos testnevelés intézményspecifikus megvalósításának, illetve a tanulásban akadályozott gyermekek számára kialakított versenyrendszeren belüli – és ezen átívelő – szereplési, kiemelkedési lehetőségeinek bemutatása. 

Sport as a method of talent education for children with learning disabilities

Nóra Gajdócsi

Budapest XXI. District Mészáros Jenő Special Primary School

Abstract: The purpose of presentation is to describe the adapted physical education, how it works as a daily routine in our school, and to expound the possibilities of protrusion within and outside a special competition system for children with learning disabilities.

 

 

14.00 - 14.20

Előadás címe: Tanulásban akadályozott tanulók diagnosztikus mérésre épülő egyéni fejlesztése Józsefváros befogadó intézményeiben

Előadó neve: Jenei Andrea, Venterné Balogh Angelika, Kerékgyártó Csilla

Delegáló intézmény, munkahely: Józsefvárosi Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Általános Iskola

Összefoglalás: Az előadáson szeretnénk bemutatni azt a pedagógiai célú diagnosztikus mérési rendszert és az erre épülő egyéni fejlesztést, melyet Józsefvárosban alkalmazunk az enyhén értelmi fogyatékos és tanulási zavarral diagnosztizált tanulók habilitációs-rehabilitációs fejlesztése során. Ismertetjük a mérés és fejlesztés lehetőségeit valamint azt a team munkát, melyben ez megvalósulhat és segítheti a tanulók sikeres integrált nevelésének-oktatásának megvalósítását.

The diagnostic test-based personalized therapy of students with learning disabilities in the inclusive educational institutions of Józsefváros (Budapest)

Andrea Jenei, Angelika Venterné Balogh, Csilla Kerékgyártó

Józsefvárosi Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Általános Iskola

Abstract: We give a presentation on the pedagogical-aimed diagnostic test and the personalized habilitation and rehabilitation of students with mild intellectual disabilities and students with specific learning disabilities, the method of which is practiced in Józsefváros. The test methods and the opportunities of the personalized therapy are also reviewed, as well as its performance in team work, which promotes successful inclusive education.

 

 

14.20 - 14.40   KÁVÉSZÜNET

 

 

14.40 - 15.20

Előadás címe: „Papír és ceruza helyett” – a képességfejlesztés digitális lehetőségei

Előadó neve: Póth Éva

Delegáló intézmény, munkahely: ELTE Bárczi Gusztáv Gyakorló Általános Iskola

Összefoglalás: A bemutatásra kerülő interaktív tananyag az egyszerű szín- és formaegyeztetéstől halad a részletgazdag ábrákat tartalmazó diaképekig. Az interaktív táblaképek ötleteket kínálnak például a Bohócok kártyajáték, valamint a Logico Piccolo készségfejlesztő sorozat feladatlapjainak gyerekbarát digitalizálására. Egyes oldalaknál beépített „megoldókulcs” segíti a tanulók önellenőrzési tevékenységét. A konferencián a képességfejlesztéshez készített digitális táblaképeimből szeretnék játékos formában ízelítőt adni. A bemutató után örömmel osztom meg saját készítésű táblaképeimet az érdeklődőkkel.

„Forget paper and pencil” – Way to ability development

Éva Póth

ELTE Bárczi Gusztáv Elementary Training School

Abstract: Processing the realization of my Master-education activity, I have prepared approx. 250 digital board pictures (hereinafter DBP) for interactive devices. Those are applicable for mathematical ability’s establishment and speech therapy both. These interactive tasks provide diversified practicising for development in 5 – 8 year age.

DPB develope:

- concentration

- visual observation for shape, spacial location, directions, Gestalt-sight, task sequence

- precisely controlled movement for finger, eye, mouth, etc.

This interactive education syllabus starting from simple colour- and shape matching; reaching to detailed DPB. Moreover useful solution for digtalization of Clowns card-play or Logico Piccolo ability’s establishment series. Solution key supports for slef checking. You will see taste of my DPB, then I share a few with pleasure to whom with interest.

 

 

15.20 - 16.00

Előadás címe: Sajátos nevelési igény=Sajátos értékelési igény?

Előadó neve: Köböl Erika, Mucsiné Erdei Mónika 

Delegáló intézmény, munkahely: Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Gyógypedagógus-képző Intézet, Bárczi Gusztáv EGYMI, Szeged

Összefoglalás: Előadásunk első szakaszában áttekintjük az értékeléshez kapcsolódó törvényi elvárásokat és lehetőségeket, amelyek egyéni értékelési utakat tesznek lehetővé a tanulási folyamatban részt vevő érdekeltek számára (pedagógus, diák, szülő, intézmény). Összefoglaljuk a legfontosabb hazai és nemzetközi kutatási eredményeket, törekvéseket, amelyek a sajátos nevelési igényű tanulók nemzetközi és hazai rendszerszintű mérésekben való részvételének megkönnyítését célozták.

Előadásunk második felét a tanulásban akadályozott tanulókat gyakorlatban oktató szakmai fórum együttgondolkodásaként, egyfajta ötletbörzeként definiáljuk. Célunk, hogy a szegregált vagy integrált körülmények között dolgozó pedagógusoknak és gyógypedagógusoknak egyaránt olyan segítséget adjunk, amelynek alkalmazásával felszínre tudják hozni szóbeli vagy írásbeli értékelés közben a tanulókban meglévő tudást, miközben objektív visszajelzést is adnak minden érdekelt számára. Az összegyűjtött értékelési jógyakorlatok bemutatását követően örömmel fogadnánk még el nem hangzott, további tapasztalatok megosztását is.

Specific educational needs=Specific assessment needs?

Erika Köböl, Mónika Erdei Mucsiné

University of Szeged Juhász Gyula Teacher Training Faculty Special Education Teacher-Training Institute

Bárczi Gusztáv Unified Methodological Institution for Special Education, Szeged

In the first part of our lecture, we review the legal expectations and opportunities related to the assessment which allow individual assessment pathways for the stakeholders involved in the learning process (teacher, student, parent, institution). We summarize the most important national and international research results and aspirations aimed at facilitating the participation of pupils with special educational needs in international and national systemic measurements. The second part of our lecture can be defined as a brainstorming of a professional forum for teaching students who are hindered by learning. Our goal is to provide both teachers and special educators working in segregated or integrated environment with help that enables them to sufrace students’ existing knowledge in oral or written assessment while giving objective feedback to all stakeholders.