Pszichopedagógia

Pszichopedagógia

A szakosztály célja, feladata

A MAGYE Pszichopedagógiai Szakosztálya a pszichopedagógiai szakma szakmai kérdéseinek megvitatása, tájékoztatás és érdekképviselet céljából végez sokrétű tevékenységet. Nonprofit társadalmi szervezet tagjaként alapvető célja a gyermekek védelme érdekében pszichopedagógiai kérdésekben a szakszerűség és a tudományosság képviselete, a szakmai színvonal megőrzése. Cél a pszichopedagógiai oktatásban, kutatásban és gyakorlatban működők szakmai összefogása és érdekvédelme, szakmai munkájuk támogatása, a pszichopedagógusok szakmai képzésének, továbbképzésének elősegítése. A szakosztály célja hazai és nemzetközi kapcsolatrendszer kialakítása és folyamatos gondozása.

Cél a pszichopedagógia célcsoportjainak szakmai és érdekképviselete, érdekvédelme, a pszichopedagógia oktatásával, tudományával és gyakorlatával, valamint az általuk gondozott népességcsoportokkal kapcsolatos szakmai és politikai döntéshozatalok befolyásolása, állásfoglalások készítése, törvényi változtatások előkészítésére javaslatok meghozatala, a szakma nyilvánosság előtti megjelenésének formálása, a szakmai identitástudat erősítése, a pszichopedagógiai szemlélet, módszer- és eszköztár népszerűsítése mind a szakmai, mind a laikus közvéleményben egyaránt.

A MAGYE Pszichopedagógiai Szakosztálya – a pszichopedagógia elméleti és gyakorlati művelőinek önkéntes egyesülése annak érdekében, hogy a pszichopedagógia hazai fejlődését előre vigye, támogassa és segítse. A célok elérése érdekében a Szakosztály előmozdítja a pszichopedagógia körébe tartozó elméleti és tapasztalati ismeretek gyűjtését, szakmai anyagok alkotását és megjelentetését.

Főbb feladatai:

 • Közreműködik a pszichopedagógia módszereinek, minőségének és hatékonyságának elméleti fejlesztésében és gyakorlati megvalósításában, továbbképzéseket, rendezvényeket szervez.
 • A pszichopedagógiára vonatkozó ügyekben, a kliensek, valamint a tagság érdekeit érintő időszerű kérdésekben véleményt nyilvánít, javaslatot tesz.
 • Állást foglal a pszichopedagógia oktatását és gyakorlati alkalmazását érintő szakmapolitikai és szakmai-etikai kérdésekben.
 • Szülők, szakemberek részére előadásokat, szakmai tudományos konferenciákat, tanácskozásokat, kiállításokat, tanfolyamokat szervez, időszerű kérdések megvitatására, pszichopedagógiai szaktanácsadást, tájékoztatást és ismeretterjesztést folytat, amelyen tagsági viszonyra való tekintet nélkül minden érdeklődő részt vehet.
 • Kutatást végez a pszichopedagógia hazai színterein, részt vesz kutatásokban. Elősegíti a különböző terepeken folyó tudományos kutatási és szakmai módszertani tevékenységet.
 • Elősegíti a pszichopedagógus szakemberek tudásának elmélyítését.
 • A társadalom szélesebb köreiben is megismerteti szakmai tevékenységét.
 • Kapcsolatot épít a külföldi (pl: Council for Children with Behavioral Disorders… ) szakmai szövetségekkel, gyakorló pszichopedagógusokkal és társszakmákkal, valamint a szakmát oktató intézményekkel.
 • Együttműködik társszakmákkal a gyermekek védelmében, nevelésében, terápiájában aktív szakmai szervezetekkel. Kapcsolatot épít a hazai társszakmákkal és szervezeteivel, gyermekvédelmi, szociális, nevelő-oktató, kulturális és szabadidő intézményeivel a családok, a kisgyermekek és az akadályozott gyermekek érdekében működő érdekvédelmi egyesületekkel, civil szervezeteivel, rehabilitációs intézményekkel, különös tekintettel az érzelmi-és viselkedészavarokkal, teljesítményzavarokkal küzdő gyermekekre és családjaikra.
 • Formálja a közvéleményt a különböző akadályozottsággal élő gyermekek és a velük sorsközösséget vállalók társadalmi elfogadása és segítése érdekében, különös tekintettel az érzelmi és viselkedészavarokkal, teljesítményzavarokkal küzdő gyermekekre.
 • Képviseli a pszichopedagógia célcsoportjai körébe tartozó gyermekek, fiatalok, családok – különös tekintettel az érzelmi- és viselkedészavarokkal, teljesítményzavarokkal küzdő gyermekekre, illetve kiemelt figyelmet igénylő gyermekekre, tanulókra, valamint speciális szükségletű gyermekekre – érdekeit szakmai módszerek, eszközök kifejlesztésével, szakanyagok készítésével, szakmai programok kidolgozásával és fejlesztésével, nevelésük, gondozásuk, terápiás ellátásuk fejlesztésével.
 • Kiemelten figyel a családok, gyermekek lelki egészségvédelmére, a problémák megelőzésére, szakszerű és korszerű kezelésére. Kiemelt területei a korai érzelmi-szociális fejlődés, társas kapcsolatok, beilleszkedés, az integráció, a pszichés és szociális hátrányok, nehézségek, az agresszió, a családon és iskolán belüli erőszak, a kirekesztés, a szorongás, a depresszió, a pszichoszociális fogyatékosságok, viselkedészavarok, devianciák.
 • Képviseli a pszichopedagógia és intézményeinek, szakembereinek, célcsoportjainak érdekeit kormány- és minisztériumi kapcsolatok kiépítésével, szakmai érdekképviseleti munkával.

Célcsoportok:

 • Gyermekek 0-18 éves korig

– egészséges, átlagosan fejlődő
– eltérően fejlődő, sérült, akadályozott – szocio-kulturálisan hátrányos helyzetű, speciális szükségletű, bántalmazott
– pszichés problémákkal küzdő gyermekek célcsoportja, kiemelten az érzelmi- és viselkedészavarokkal, valamint a teljesítményzavarokkal küzdő gyermekek
– sajátos nevelési igényű (egyéb pszichés fejlődési zavar), beilleszkedési, tanulási, magatartási zavarokkal küzdő gyermekek

 • Gyermekeket nevelő családok

– beilleszkedési, érzelmi, viselkedési és teljesítményproblémákkal jelentkező családok komplex ellátása
– átlagos családok, egyszülős családok, nagycsaládok

 • Szakemberek

– A 0-18 éves korosztállyal foglalkozó egészségügyi, szociális, gyermekvédelmi, oktatási szakemberek
– pszichopedagógusok

 • Felnőtt társadalom

– közvélemény formálása
– szülők felvilágosítása, népszerű ismeretterjesztés

A szakosztály elnöksége

Mb. elnök – Egri Tímea

Vezetőségi tag – Reményi Tamás

Kapcsolat

1071 Budapest, Damjanich u. 41-43.
(postacím: 1476 Budapest, Pf. 78.)

ADÓSZÁM: 19024251-1-42

web

wdtp