Tanulásban akadályozottak pedagógiája

Tanulásban akadályozottak pedagógiája

A szakosztály célja, feladata

Szakosztályunk nyitott, önkéntes közösséget kínál gyógypedagógusi öndefiníciónk folyamatos alakításához oligofrénpedagógia szakot végzett, enyhe fokban értelmi fogyatékos tanulók, majd bő negyedszázada már a nehezen tanuló gyermekek iskolai nevelésével foglalkozó kollégák számára.

A szakosztály gyógypedagógiai kérdésekkel foglalkozik: összefüggéseiben kívánja elemezni és értékelni a közneveléssel kapcsolatos társadalmi és történeti folyamatokat, ezeken keresztül reflektál a jelen problémáira, melyekről megalapozott szakmai véleményt formál és kulturált vitát folytat. Az emberi jogi megközelítésből kiindulva tiszteletben tartja és képviseli a fogyatékos emberek és hozzátartozóik jogait és érdekeit, valamint javaslatokat kínál a jövőre vonatkozóan. A szakosztály célja, hogy minél teljesebb mértékben álljon a döntés-előkészítők, a döntéshozók és az intézmények, azaz a felhasználók rendelkezésére az ország makro-, illetve mikroszintű sikeres vezetéséhez elengedhetetlen széleskörű információkkal.

A szakosztály feladata az ezen a szakirányon (korábban szakon) végzett gyógypedagógus kollégák és együttműködő partnereik összefogása: szakmai, módszertani háttér biztosítása a gyógypedagógia és határtudományai elméleti és gyakorlati kérdéseivel, valamint a köznevelés politikával foglalkozó szakemberek számára. A tanulásban akadályozottak pedagógiája szakirányon alapképzésben végzettséget szerzett gyógypedagógusok átfogó tudással rendelkeznek az értelmi fogyatékosság (intellektuális képességzavar), ezen belül kiemelten az enyhe értelmi fogyatékosság, illetve – tágabban értelmezve – a tanulási akadályozottság kialakulásának tanulásbiológiai, pszichológiai, pedagógiai és szociológiai összetevőiről. Ismerik az együttnevelés (integráció, inklúzió) – a szakirányhoz kapcsolódó – specifikumait; tisztában vannak a kommunikációs, kognitív, orientációs, kreatív, szociális és motoros képességek fejlesztésének módszertanával mind gyógypedagógiai, mind többségi keretek között. A mindennapok gyakorlatában különböző nevelési, fejlesztési, habilitációs és rehabilitációs színtereken támogatják az érintetteket.

Szeretettel várjuk az együttnevelés megvalósításában, gyakorlatában részt vevő tanító és tanár kollégák bekapcsolódását is szakosztályunk munkájába. Közös feladatunk az új megoldások megismerése és tervezése, az evidencia alapú módszerek alkalmazása, az önelfogadás és önreflektivitás fejlesztése, a közös szakmai fogalmi apparátus gyarapítása és alkalmazása. A szakosztály együttműködési terepet és keretet kínál a pedagógusok és gyógypedagógusok közötti teammunkára, tiszteletben tartva a szakterületek kompetenciahatárait és megerősítve a fogyatékos és nem fogyatékos tanulók együttnevelése során a fejlődést segítő, a pozitívumokra összpontosító értékelés alkalmazását.

Szakosztályunk nyitott az együttműködő pedagógusok és gyógypedagógusok innovatív elképzeléseinek és megoldásainak megismerésére, az evidenciaalapú módszerek, az ön- és társismeret, önelfogadás, önreflektivitás alkalmazása során szerzett tapasztalatok megvitatására, a szakmai, nyelvi készségek élethosszig tartó fejlesztésének eszményére. Tiszteletben tartja saját és mások kompetenciahatárait, a teammunka során határozottan képviseli saját szakmai elveit, tapasztalati tudását, de a hatékony együttműködés érdekében a többi résztvevő törekvéseit azonos súllyal támogatja.

Mindannyian felelősek vagyunk a kölcsönös megértésért, a nehezen tanuló gyermekek, fiatalok és felnőttek boldogulásáért és boldogságáért (Forrás: EMMI rendelet, 2016).

A szakosztály elnöksége

Elnök

Elnökségi tagok:
Kapcsolat

1071 Budapest, Damjanich u. 41-43.
(postacím: 1476 Budapest, Pf. 78.)

ADÓSZÁM: 19024251-1-42

web

wdtp